Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

AD (abdominal diameter)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

roku Pańskiego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Mechanizm ten jest wykorzystywany doraźnie i tylko w określonych przypadkach.

statmt.org

Selecting an option will retrieve the relevant report directly from AdSense.
Wybierając jedną z opcji, zobaczysz bezpośredni raport z AdSense na wybrany okres.

Google

This will ensure that your Gmail username doesn't appear in your AdWords account.
Dzięki temu nazwa użytkownika usługi Gmail nie będzie wyświetlana na koncie AdWords.

Google

(HU) Mr János Áder, just a ten-second correction of what you have just said.
(HU) Panie Pośle János Áder! Dziesięciosekundowe sprostowanie Pańskich słów.

statmt.org

Every time you ever hear me on the television or somewhere, I'm ad-libbing.
Zawsze gdy słyszycie mnie w telewizji lub gdziekolwiek indziej, Improwizuję.

TED

It is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.

Each of these has its own ad hoc data protection rules.
Każda z tych umów przewiduje własne zasady ochrony danych osobowych ad hoc.

Further negotiations will take place under the auspices of a newly established ad hoc working group for long-term cooperation within the framework of the Convention.
Dalsze negocjacje odbędą się pod auspicjami nowo ustanowionej grupy roboczej ad hoc na rzecz długookresowej współpracy w ramach konwencji.

It is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
To są te środki dodatkowe, które mogłyby stanowić instrument ad hoc, o którym wcześniej wspomniałem.

Quite the reverse: only we Europeans are targeted ad nauseam.
Jest całkiem na odwrót - tylko Europejczycy są obiektem ataku ad nauseam.

That implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Wiąże się to z pomocą prawną ad hoc pozwalającą na dostęp do zewnętrznych, wyspecjalizowanych prawników.

They may be increased in the eighth framework programme, or through the introduction of ad hoc budget lines.
Można je zwiększyć w ramach ósmego programu ramowego albo poprzez wprowadzenie linii budżetowych ad hoc.

We have been sending reminders on the revision of the directive since 2001 and they have repeatedly been shelved.
Od 2001 roku wysyłamy przypomnienia dotyczące rewizji tej dyrektywy - i wciąż trafiają one ad acta.

For this reason, on the initiative of the Slovenian Presidency, an ad hoc task group was recently set up, its main task being to draw up permanent criteria for the production of biofuels.
Dlatego też ostatnio została ustanowiona z inicjatywy prezydencji słoweńskiej grupa robocza ad hoc, której głównym zadaniem jest opracowanie stałych kryteriów dotyczących produkcji biopaliw.

The heads of the central banks do not burst the bubbles, but rather are praised when they constantly ensure that the bubbles can continue to grow ad infinitum.
Szefowie banków centralnych nie rozwiewają iluzji, lecz raczej są chwaleni wówczas, gdy nieustannie zapewniają, że iluzje te mogą stawać się coraz większe ad infinitum.

An ad hoc judge, who would intervene only in cases brought against the Union or involving Union law, would, in our opinion, not be sufficient.
Sędzia powoływany ad hoc, który uczestniczyłby wyłącznie w sprawach wnoszonych przeciwko Unii, lub dotyczących prawa unijnego to naszym zdaniem rozwiązanie niewystarczające.

Your anthropological research was rejected... because it looked to the past, not the future.
Odrzucono twoje antropologiczne badania, bo skupiały się na przeszłości, nie przyszłości. Ad aeterno.

Instead of ad hoc sanctions being imposed, I would like an EU strategy resulting in a coherent and sustainable sanctions policy.
Zamiast nakładanych ad hoc sankcji wolałbym strategię unijną, która zaowocowałaby spójną i zrównoważoną polityką w zakresie sankcji.

The discussions were lengthy, but the good news is that we did not permit the attempts to make ad hoc changes to the Schengen membership criteria.
Dyskusje trwały długo, lecz dobra wiadomość jest taka, że nie dopuściliśmy do zmian ad hoc w kryteriach członkostwa w Schengen.

If this does not occur, I fear that the problem will be considered and then shelved, while all the fishery stocks are devastated.
Obawiam się, że jeżeli Unia Europejska tego nie zrobi problem będzie rozważany, a następnie odłożony ad acta, podczas gdy wszystkie zasoby rybne zostaną zdewastowane.

In the past, we have focused on ad hoc adjustments.
W przeszłości koncentrowaliśmy się na dostosowaniach ad hoc.

The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Misja ad hoc przyszłego Parlamentu Europejskiego jest ogromnie ważna.

It is clearly based on the idea that the EU's expenditure should just carry on increasing ad infinitum.
Ewidentnie opiera się on na koncepcji, że wydatki UE powinny się zwiększać ad infinitum.

We cannot expect a positive change in the environmental situation in the Baltic Sea by relying only on ad hoc projects.
Nie możemy spodziewać się pozytywnych zmian w stanie środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego opierając się wyłącznie na projektach ad hoc.

In 2009, the Commission published a report by an ad hoc expert group on the switchover from institutional to community-based care.
W 2009 roku Komisja opublikowała sprawozdanie grupy ekspertów ad hoc w sprawie przejścia z opieki zinstytucjonalizowanej na opiekę świadczoną w lokalnych społecznościach.

What is most important, however, is to undertake steps aimed at improving the situation on food markets, not just by ad hoc activities, but actions that will lead to long-term stability.
Najistotniejsze jest jednak, aby podejmowane działania, mające na celu właśnie poprawę sytuacji na rynkach żywnościowych, nie miały charakteru działań ad hoc, a doprowadziły do trwałej stabilizacji.

During his visit to Paris, he also announced the setting up of an ad hoc parliamentary committee, the discussions of which would feed into the discussions of the Irish government between now and November.
W trakcie jego wizyty w Paryżu ogłosił także ustanowienie komisji parlamentarnej ad hoc, której obrady będą wspomagać dyskusje na forum rządu irlandzkiego od dziś do listopada.

We just won the Ad Age award for that spot.
Właśnie zdobyliśmy nagrodę Ad Age za tę reklamę.

The Commission is planning to assist ad hoc projects in this area, in addition to the funds available under the European Fisheries Fund.
Komisja planuje wspomagać projekty ad hoc w tym obszarze, jako dodatek do środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

We should bear in mind that unconditional cooperation with the ad hoc tribunal in The Hague is of crucial importance for all the states emerging from the break-up of Yugoslavia.
Powinniśmy pamiętać, że bezwarunkowa współpraca z Trybunałem ad hoc w Hadze ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich państw, które powstały w wyniku rozpadu Jugosławii.

Moreover, the ad hoc delegation that recently visited Palestine documented serious violations of humanitarian law and human rights, clear violations of the Oslo and Annapolis commitments.
Ponadto delegacja ad hoc, która niedawno odwiedziła Palestynę, odnotowała przypadki poważnego łamania prawa humanitarnego i praw człowieka, wyraźne pogwałcenie zobowiązań z Oslo i Annapolis.

We need a definitive method and an ad hoc calendar to ensure that information and documentation on this joint financing is not undermined by this lack of transparency.
Musimy stosować wysoce dokładne metody i kalendarz ad hoc, aby mieć pewność, że informacje i dokumentacja dotycząca tego wspólnego finansowania nie spotka się z zarzutem braku przejrzystości.

Of course, Lady Ashton can 'deputise', but, if she does, it will have to be on an 'ad hoc' basis, at the expense of either the Council or the Commission.
Oczywiście lady Ashton może działać w "zastępstwie”, ale odbywałoby się to na zasadzie ad hoc i kosztem Rady lub Komisji.

Ad infinitum, if you wish.
Ad infinitum, jeśli pan chce.

Allow me to take this opportunity to particularly welcome the recent decision by the European Parliament to establish an ad hoc delegation for Iraq.
Korzystając z okazji, chciałbym z zadowoleniem odnieść się do ostatniej decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej utworzenia delegacji ad hoc ds. stosunków z Irakiem.

That is what the European Union affirms, without hesitation, by offering its political and financial support to international criminal justice, ad hoc tribunals or the International Criminal Court.
Dlatego też Unia Europejską bez wahania popiera trybunały ad hoc lub Międzynarodowy Trybunał Karny, oferując swoje polityczne i finansowe wsparcie dla międzynarodowego systemu sądownictwa kryminalnego.

Advantage Ad Agency, requesting back-up, thank you.
Agencja Advantage Ad, potrzebuję wsparcia, dziękuję.

Finally, the new European micro-finance instrument, a joint initiative between the Commission and the European Investment Bank, is specifically directed at micro-enterprises that have difficulty obtaining ad hoc financing.
I wreszcie, nowy europejski instrument mikrofinansowania, wspólna inicjatywa Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jest specjalnie adresowany do mikroprzedsiębiorstw mających trudności z uzyskaniem finansowania ad hoc.

We still need to continue with our policy of also improving the figures for our female colleagues in managerial positions and non-managerial posts (AD) in the Commission.
Musimy dalej kontynuować naszą politykę na rzecz zwiększenia liczby naszych koleżanek na stanowiskach kierowniczych i na stanowiskach administratorów (AD) w Komisji.

The meetings of the Quartet and the ministerial Ad Hoc Liaison Committee in New York on 23 and 24 September respectively, once again emphasised the international community's support for the diplomatic efforts under way.
Spotkania kwartetu i ministerialnego komitetu łącznikowego ad hoc w Nowym Jorku, odpowiednio w dniu 23 i 24 września, ponownie podkreśliły wsparcie społeczności międzynarodowej dla obecnych wysiłków dyplomatycznych.

Having said that, we also know very clearly, and this was apparent from the second meeting we had, the Ad Hoc Liaison Committee meeting, that we cannot only have political negotiations.
Biorąc to pod uwagę, bardzo dobrze wiemy i było to oczywiste od drugiego zorganizowanego przez nas spotkania, posiedzenia komitetu łącznikowego ad hoc, że nie możemy prowadzić tylko negocjacji politycznych.

We are prepared to offer assistance to the Iraqi Council of Representatives on a partnership basis, to teach their staff, to travel there and work through the ad hoc permanent delegation.
Jesteśmy przygotowani na to, aby zaoferować pomoc irackiej Radzie Reprezentantów na zasadzie partnerstwa, wyszkolić jej pracowników, wyjechać do Iraku i pracować za pośrednictwem stałej delegacji ad hoc.

Would the European Commission prefer to wash its hands of this matter than to guarantee actual European-wide monitoring, ad hoc inspections by European inspectors and European supervision?
Może Komisja Europejska wolałaby umyć ręce w tej sprawie i nie zapewniać faktycznego monitorowania na szczeblu całej Europy, inspekcji ad hoc przeprowadzanych przez europejskich inspektorów oraz europejskiego nadzoru?

I mentioned earlier the issue of mobility and I am thinking in particular of visa facilitation: I want to encourage Member States' consulates in Minsk to facilitate the delivery of visas as an ad hoc measure in the interests of Belarusian citizens.
Szczególnie mam tu na myśli ułatwienia wizowe. Chciałabym, aby konsulaty państw członkowskich w Mińsku jako środek ad hoc wprowadziły w interesie białoruskich obywateli ułatwienia w wydawaniu wiz.

Ad hominem nonsense...
Ad hominem nonsens...

(DE) Mr President, as chairman of the Ad-hoc Delegation for Relations with the Pan-African Parliament, I would like to take the opportunity today to thank the many people involved.
(DE) Panie przewodniczący! Jako szef delegacji ad hoc ds. stosunków z Parlamentem Panafrykańskim chciałbym skorzystać dzisiaj z okazji, by podziękować wielu osobom zaangażowanym w te kwestie.

What, did y ou lose a bet?
Co, y ou zgubi? zak?ad?

Mahmoud Yehia Murad Faculty of Engineering, Fuad University
Mahmoud Yahya Murad, Wydział Inżynierii, na Uniwersytecie al-Fua`ad.

Ad stationem Ad stationem, that means station.
Ad stationem... ...to stacja.

However, it is important to say clearly to this House that, in terms of privacy protection, the signed ad referendum agreement that we are debating here today is a great improvement on the protocols in place prior to this agreement.
Jednak trzeba jasno powiedzieć w tej Izbie, podpisane porozumienie "ad referendum”, o którym dziś dyskutujemy, stanowi znaczny postęp pod względem ochrony danych w stosunku do protokołów obowiązujących przed wejściem w życie tego porozumienia.

That committee, set up on ad hoc basis with a mandate of great importance, has undertaken major consultation and discussion initiatives, and has drawn up an instrument which Europe can use to play a major role in the thirteenth Conference of the Parties in Bali.
Komisja ta, utworzona ad hoc i obdarzona znaczącym mandatem, podjęła istotne inicjatywy w sprawie konsultacji i dyskusji, a także opracowała instrument, który Europa może wykorzystać, by odgrywać pierwszoplanową rolę na trzynastej konferencji stron na Bali.

Among the first initiatives of this parliamentary term, the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left called for the establishment of a Community fund to compensate victims and for ad hoc funds for decontamination.
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica w ramach jednej z pierwszych inicjatyw bieżącej kadencji Parlamentu wezwała do utworzenia funduszu wspólnotowego przeznaczonego na odszkodowania dla ofiar oraz do utworzenia funduszy ad hoc przeznaczonych na odkażanie.

The Group of the European People's Party (Christian Democrats) is in favour of increasing the funds available to support the euro and of making the ad hoc instrument we adopted last year to help Greece and Ireland more permanent.
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) jest za zwiększeniem funduszy dostępnych na rzecz wsparcia euro oraz za tym, by przyjęty w ubiegłym roku instrument ad hoc mający na celu pomoc Grecji i Irlandii nabrał trwalszego charakteru.

It must have a regular legal basis and cannot be based on ad hoc Council decisions for each operation. A framework regulation on MFA, laid down under the codecision procedure, is necessary in order to enhance transparency, accountability, monitoring and reporting systems.
Musi mieć rzetelne podstawy prawne i nie może bazować na decyzjach Komisji podejmowanych ad hoc dla każdej takiej operacji Ramy prawne regulacji dotyczących pomocy makrofinansowej, określone w ramach procedury współdecyzji, są konieczne do poprawienia przejrzystości, odpowiedzialności oraz systemów monitoringu i raportowania.

But at the same time we have also said, on the multilateral platform, that we are, in principle, open to third countries like Russia on an ad hoc basis, as appropriate; certainly Russia is also a full member in the Black Sea Synergy, where regional matters are handled.
Jednocześnie na płaszczyźnie wielostronnej stwierdzamy, że zasadniczo pozostajemy otwarci w stosunku do państw trzecich, w tym Rosji, na zasadzie ad hoc - stosownie do potrzeb. Rosja jest bez wątpienia również pełnoprawnym członkiem synergii czarnomorskiej, w ramach której poruszane są sprawy regionu.