(L): depending on the amount in dispute. assessment of costs

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

ad valorem tax~ akcyzowy - excise tax~ bezpośredni - direct tax/taxation~ budowlany - building tax~ centralny - central budget tax~ data wymagalności podatku - date of tax maturity/payability, date tax is exigibile~ degresywny - degressive tax~ dochodowy - income tax~ od gruntów niezabudowanych - tax on ground plots~ od gruntów zabudowanych - general property tax~ od kapitału - capital levy~ od osób fizycznych - personal/individual income tax, payroll tax~ od osób prawnych - corporate income tax, company profit tax, income/corporate tax~ od spółdzielczości - income tax levied on co-operative societies~ od wynagrodzeń za pracę - wage tax, payment tax~ rozliczenie - income tax assessment (RPA) ~ dodatkowy - surtax~ drogowy - road tax, motor vehicles duty~ gminny - community charge/rate~ gruntowy - land tax~ importowy - import levy~ inkasent - tax collector~ i opłaty od prywatnych dochodów - tax and charges on personal income~ i opłaty od prywatnych nieruchomości - tax and charges on private real estates~ kawalerski - bachelor tax~ komunalny - rates, local tax~ konsumpcyjny - tax on restaurant bills/on consumer goods~ kwota do odpisania od podatku - tax write- off, tax deductible amount~ lokalny - local tax/rates, community charge, council tax~ od działalności gospodarczej - local business tax~ od przedsiębiorstw - business rate~ lokalowy - tax on premises~ majątkowy - property tax, capital levy, wealth tax~ miejscowy - rates~ miejski - rates, municipal tax, city tax~ należny - output tax~ należny od - tax levied on, tax chargeable~ naliczany - tax levied~ naliczenie - levying of the tax~ naliczony - input tax~ nałożyć - to put/to levy a tax on~ na szkolenia państwowe - training levy~ neutralność - non-discriminatory nature of the tax~ obciążyć kogoś podatkiem - to impose a tax on sb.~ obliczanie części podatku podlegającej odliczeniu - calculation of the deductible proportion of tax~ obniżka - tax cut/rebate/relief/break~ obrotowy - turnover tax, sales tax~ nakładać - to levy a turnover tax~ od bogactwa - wealth tax~ od czynności cywilno-prawnych - civil law transactions/activities tax~ od darowizn - donation tax, gift tax~ od dochodów - income tax~ osobistychosób fizycznych - personal income tax~ wolnego zawodu - tax on professional earnings~ od kapitału - capital levy/tax~ odliczany - deductible tax~ odliczenie - deduction of the tax~ odliczyć - to deduct the tax~ od lokali - tenant’s rates~ od luksusu - luxury tax~ od majątku - tax on capital~ nieruchomego - property tax~ osobistego/ruchomego - personal property tax~ od nabycia praw majątkowych - tax on acquisition of property rights~ od niepodzielonych zysków - undistributed profits tax~ od nieruchomości - real property tax, property tax, real estate tax~ od obrotu - sales tax, output-tax, turnover tax~ niezawodowego - turnover tax on non- professional business activities~ od operacji niehandlowych - tax on non- commercial transactions~ od operacji nietowarowych - tax on non- commodity transactions~ od osób prawnych - corporate income tax, CIT~ od patentu - licence/trade tax~ od płac - payroll tax~ od posiadania psów - dog tax~ od przeniesienia prawa własności - tax on ownership transfer~ od przeszacowania majątku - tax on capital appreciation~ od przychodów - income tax~ od przyrostu majątku - tax on capital increment~ odroczony - deferred tax~ aktywa z tytułu podatku odroczonego - deferred tax assets~ zobowiązania z tytułu podatku odroczonego - deferred tax liabilities~ odroczyć termin płatności - to defer taxes, to defer the time of tax payment~ od spadków - inheritance tax, death duties~ i darowizn - inheritance and donations tax~ od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych - tax on night club bills~ od transferu kapitału - capital transfer tax~ od udziału w zyskach osób prawnych - dividend tax~ od wartości - ad valorem tax~ od wartości dodanej - value added tax (VAT) ~ należny lub zapłacony od towarów przywożonych - value added tax due or paid in respect of imported goods~ od nakładów - value added tax charge on inputs~ od własności - net-worth tax~ gruntu - tax on land owned~ ziemi - tax on landed property~ od wynagrodzeń - tax on wages~ od wyrobów luksusowych - tax on luxurious goods~ od wzbogacenia wojennego - war excess profits tax~ od zakładów - betting duty/tax~ od zakupu - purchase tax~ od zysków kapitałowych - capital gains tax~ od zysków ponadnormatywnych - excess profits tax~ opłacony - tax paid~ opóźnienie zapłaty - tax arrears, outstanding tax~ osobisty - personal tax~ państwowy - central budget tax~ płacić od wynagrodzenia netto - to pay tax on net earnings~ płatnik - tax collector~ pobierać - to levy a tax, to withhold a tax~ w sposób jednolity - to collect tax in a uniform manner~ pobieranie - tax collection, tax withholding~ pobrany - input tax~ ze źródła - tax withheld at source~ podlegający - taxable, liable to tax~ podstawa wymiaru - taxable basis, basis of tax assessment~ podwyższyć - to increase tax~ pogłówny - poll tax~ po potrąceniu - tax deducted, after tax~ pośredni - indirect tax~ potrącany u źródła - tax deducted at source, pay as you earn, tax withheld/retained~ potrącenie - tax deduction/withholding/ retention~ potrącić - to deduct/to withhold a tax~ progresywny - graded/graduated tax~ przejściowa zapłata zaliczki na podatek - interim tax payment~ przełożony - deferred tax~ przerzucalny - tax liable to be shifted~ przychodowy - revenue tax~ przywozowy - importation tax~ rezerwa na - provision for tax~ rolny - agricultural tax, land tax~ ryczałtowa stawka rekompensat z tytułu VAT naliczonego rolnikom - flat rate relates of input VAT to farmers~ ryczałtowy - lump tax~ rzeczowy - property tax, tax on specified items of property~ samorządowy - rates~ spadkowy - inheritance/death/estate tax/duty~ sporządzić wykaz odliczeń od - to draw up a list of exemptions~ stawka wspólnotowa - the Community rate~ stopniowa obniżka - graduated tax relief~ terenowy - local tax, rate~ termin płatności - tax payment term~ uchylać się od płacenia - to evade/to avoid taxation~ uiszczenie - tax paying~ uiścić - to pay tax~ ukryty - hidden tax, underlying tax~ umorzenie - tax redemption~ umorzyć - to redeem a tax~ unikanie płacenia podatków - fiscal evasion, tax evasion~ u źródła - tax deducted at source~ wejściowy - input tax~ wliczany w cenę towarów i usług - tax included into the price of products and services~ w naturze - tax in kind~ wolny od podatku - tax-free~ wspólna stawka - common rate of tax~ wyjściowy - output tax~ wymagalność - chargeability of tax~ wymiar - tax assessment/measurement~ wymierzyć - to charge/to assess/to measure a tax~ wyrównawczy - surtax~ zaległy - back tax~ zaniechać poboru - to waive a tax~ zatrzymany/potrącony - withholding tax~ złożyć PIT - to file one’s tax return~ zwolnienie od - tax exemption~ zwolniony od - tax exempted