Wordnet polsko-angielski

(the process of adapting to something (such as environmental conditions) )
adaptation, adaption, adjustment

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

adaptation
(utworu muz.) arrangement

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C adaptation

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. adaptation
2. accommodation
3. adjustment

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARRANGEMENT

MOUNTING

EQUATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f adaptation
~ (wzroku) do warunków noc-nych night adaptation

Słownik techniczny polsko-angielski

f adaptation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adapting

customization

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Stwierdził w nim, że przetrwa wcale nie najsilniejszy, lecz najbardziej zdolny do adaptacji.
He said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.

statmt.org

Biała księga Komisji pt. "Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (
Commission White Paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" (

statmt.org

Czasami sądzę, że nie doceniamy zdolności ludzi do adaptacji.
Sometimes, I think we underestimate the ability of people to adapt.

statmt.org

zwiększenie zdolności adaptacji pracowników i przedsiębiorstw;
an increase in the adaptability of workers and enterprises;

statmt.org

Powinno się je poddać adaptacji w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej.
They have to be adapted to make them more energy efficient.

statmt.org

In order for adaptation to be possible, a systemic approach which includes renewable energies will be necessary.
Aby możliwa była adaptacja, konieczne będzie systemowe podejście uwzględniające odnawialne źródła energii.

We welcome the success in reaching a compromise on the sectors in which adaptation to new conditions will take time.
Jesteśmy zadowoleni z sukcesu, jakim jest osiągnięcie kompromisu w kwestii sektorów, których adaptacja do nowych warunków wymaga czasu.

Moreover, contrary to what is often said, we need changes and not just adaptations.
Ponadto, przeciwnie do tego, co często się mówi, potrzebne nam są zmiany, a nie tylko adaptacja.

It is my belief that vocational education and training must be closely linked with the labour market, a characteristic feature of which is constant adaptation to economic, demographic and social changes.
W moim przekonaniu szkolenie i kształcenie zawodowe musi być ściśle powiązane z rynkiem pracy, którego specyfiką jest ciągła adaptacja do zmian gospodarczych, demograficznych i społecznych.

I would like to say that it proved possible to avoid discussing issues other than adapting in this document.
Popieram w pełni tę rezolucję. Chciałem Kolego powiedzieć, że udało się uniknąć dyskusji w tej rezolucji na temat innych spraw niż adaptacja.

Adaptation of the provisions of the code will help us achieve broader cooperation and synergy for the most effective response to the needs of our citizens.
Adaptacja postanowień kodeksu pomoże nam na szerszą współpracę i synergię na rzecz efektywniejszej odpowiedzi na potrzeby naszych obywateli.

There must be a revision, a real adaptation of the Working Time Directive to combat opt-outs and abuse of excessive working hours.
Konieczna jest zmiana, rzeczywista adaptacja dyrektywy dotyczącej czasu pracy, aby walczyć z odstępstwami (opt-outs) i zbyt długim czasem pracy.

· adaptation of the Third and Fourth Community Support Framework programmes to repair the damage;
· adaptacja programów trzecich i czwartych ram wsparcia wspólnotowego w celu naprawy zniszczeń;

I think that adaptation is the key to survival.
Myślę, że kluczem do przeżycia jest adaptacja.

Guys, this isn'ta literal adaptation here.
Chłopaki, to nie jest dosłowna adaptacja.

An adaptation of one of Dick's novels.
To adaptacja jednej z powieści Dicka.

This is an offbeat show, a dramatisation of The Land Around Us.
To nietypowe przedstawienie. Adaptacja Ziemi wokół nas.

Becomes a habit. It’s called adaptation.
Staje się nawykiem, to się nazywa adaptacja.

Commission White Paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" (
Biała księga Komisji pt. "Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (

I voted for the report on the Commission White Paper: 'Adapting to climate change: Towards a European framework for action'.
Zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie białej księgi Komisji: "Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania”.

First and foremost, adaptation.
Po pierwsze i najważniejsze, adaptacja.

Another adaptation would be this piece.
Kolejna adaptacja to ten utwór.

I believe that adaptation to climate change is necessary and will allow us to improve current emergency management systems, management that could be more efficient by combining satellite and ground-based observations.
Uważam, że adaptacja do zmian klimatu jest niezbędna i umożliwi nam usprawnienie naszych obecnych systemów zarządzania kryzysowego, które poprzez połączenie obserwacji satelitarnych i naziemnych może być bardziej wydajne.

After about 65 million years of evolutionary adaptation... and natural selection.
milionów lat zajęła im ewolucyjna adaptacja... i naturalna selekcja.

Nice life. Six. Improvise, adapt, overcome.
Przyjemnego życia. sześć ... improwizacja, adaptacja, przezwyciężanie.

Screenplay, Adaptation and Direction by
Scenariusz, adaptacja i reżyseria:

Translation and adaptation Michael
Tłumaczenie i adaptacja Michael

It is a journey of evolution. Adaptation.
To jest podróż ewolucyjna, adaptacja...

In homage to Albert Lamorisse and based on his film Le Ballon Rouge.
W hołdzie dla Alberta Lamorisse adaptacja jego filmu Le Ballon Rouge.

It's an adaptation of a Kem Nunn novel.
Adaptacja powieści Kem Nunn.

I would also like to thank Mr Sacconi for all the work he has done on the motion for a resolution.
"Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie - warianty działań na szczeblu UE”. Chciałbym także podziękować panu Sacconiemu za pracę, jaką włożył w opracowanie projektu rezolucji.

in writing. - I share the view Mr Sacconi outlines in the motion for a resolution on the Commission Green Paper on 'Adapting to Climate Change in Europe'.
na piśmie. - Podzielam pogląd, jaki pan Sacconi nakreślił w projekcie rezolucji dotyczącej zielonej księgi komisji pt. "Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie - warianty działań na szczeblu UE”.

The successful integration of Members from Member States joining the European Union in 2004 and 2007 and the adaptation of our parliamentary work to a European Parliament now bigger and more diverse rank among the most significant successes of this parliamentary term.
Skuteczna integracja posłów z państw członkowskich przyłączonych do Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 oraz adaptacja naszej pracy parlamentarnej do większego obecnie i bardziej zróżnicowanego Parlamentu Europejskiego należy do najznaczniejszych sukcesów obecnej kadencji parlamentarnej.

The next item is the debate on the oral question to the Commission on the Green Paper on 'Adapting to climate change in Europe - options for EU action' by Guido Sacconi, on behalf of the Temporary Committee on Climate Change - B6-0014/2008).
Kolejnym punktem jest pytanie ustne skierowane do Komisji na temat zielonej księgi pt. "Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie - warianty działań na szczeblu UE” skierowane przez Guido Sacconiego, w imieniu Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych - B6-0014/2008).