Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

adequate
adekwatny związek przyczynowy: adequate causal nexus

Wordnet polsko-angielski

(about average
acceptable
"more than adequate as a secretary")
adequate, passable, fair to middling, tolerable

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do) adequate (to/for), commensurate (with)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj adequate

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

adequate~ związek przyczynowy - adequate causal nexus

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. adequate ~ związek przyczynowy adequate casual nexus

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

adequate adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADEQUATE

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pertinent

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Niestety poza nagłymi przypadkami reakcja Europy pozostaje nieadekwatna.
Unfortunately, above and beyond the emergency, Europe remains inadequate.

statmt.org

W takich warunkach nawet samo określenie "wybory” jest nieadekwatne do rzeczywistości.
In such conditions, even the very expression 'elections' does not correspond to reality.

statmt.org

Chodzi o to, żeby paralelnie na każdą sytuację adekwatnie reagować.
We need to respond appropriately to both situations. This will make things very clear.

statmt.org

Nie wnikajmy czy nazwa "inteligentny” jest adekwatna czy nie.
Let us not worry about whether the description 'intelligent' is good or not.

statmt.org

Ideały przedstawione w Barcelonie są dzisiaj jeszcze bardziej adekwatne niż kiedyś.
The ideas of Barcelona are now even more pertinent than ever.

statmt.org

Will we have a budget equal to the challenges facing Europe?
Czy będziemy mieli budżet adekwatny do wyzwań stojących przed Europą?

Achieving higher employment rates is the best way to ensure that pension systems remain adequate and sustainable.
Osiągnięcie wyższych wskaźników zatrudnienia jest najlepszym sposobem zagwarantowania, że system emerytalny pozostanie adekwatny i wciąż aktualny.

This text does not measure up to the challenge that the current crisis and its economic and social consequences represent.
Tekst ten nie jest adekwatny do wyzwań, jakie niesie ze sobą dzisiejszy kryzys oraz jego następstwa gospodarcze i społeczne.

We are not responding to citizens' concerns adequately, and I think we need to review our priorities.
Nie odpowiadamy w sposób adekwatny na troski obywateli, toteż uważam, że powinniśmy dokonać rewizji naszych priorytetów.

The only way to have a real effect on the economy is to give it a budgetary stimulus which is adequate to the problem being faced and is coordinated across the whole of Europe.
Rzeczywisty wpływ na gospodarkę może mieć jedynie bodziec budżetowy, który pozostanie adekwatny do zaistniałego problemu i skoordynowany w skali całej Europy.

It is clear that the potential new risks have not been taken into adequate account in the Action Plan.
Jasne jest, że w planie działania nie uwzględniono w adekwatny sposób potencjalnych nowych zagrożeń.

Payment percentages thus need to be adequate, not more or less.
Odsetek płatności musi więc być adekwatny - ni mniej, ni więcej.

Of course we have to try to save money wherever possible but only under the condition that the budget continues to be adequate.
Oczywiście musimy w miarę możliwości dążyć do wprowadzania oszczędności, ale jedynie pod warunkiem, że budżet będzie adekwatny do potrzeb.

It also believes that each constitution should be based on a broad popular consensus and adequately reflect the plurality and diversity of each nation.
Wierzy również, iż każda konstytucja powinna być oparta na szerokiej zgodzie narodowej i w sposób adekwatny odzwierciedlać pluralizm i różnorodność każdego narodu.

There has to be someone better suited for this.
To musi być ktoś bardziej adekwatny do tego.

There are cases where pension rights are not transferred adequately between different European Union Member States.
Istnieją przypadki, w których prawa do świadczeń emerytalnych nie są w sposób adekwatny przenoszone pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Did you hear him? ln a style according to their stature and position.
Słyszeliście? W sposób adekwatny do ich... wzrostu i pozycji.

A compulsory set-aside of the present 10% in the old Member States, the EU-15, is not compatible with the present market situation.
Obecny obowiązek odłogowania 10% gruntów w starych państwach członkowskich, UE-15, nie jest adekwatny do aktualnej sytuacji na rynku.

Clarke is pithy but adequate, sir.
Clarke jest zwięzły lecz adekwatny.

What is important is that it is adequate.
Ważne, by był adekwatny.

My group is especially pleased that the report before us recognises the importance of first-pillar pensions, the commitment to an adequate level, the issue of being able to provide a decent life.
Moja grupa wyraża szczególne zadowolenie, że w sprawozdaniu, które tu mamy, dostrzega się istotny charakter emerytur z pierwszego filaru, gotowość do starań o adekwatny poziom, kwestię zdolności do zapewnienia godnego życia.