ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADHERENT

FOLLOWER

VOTARY

PARTISAN

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The fighting between adherents of these two religions has been going on since 2001.
Do walk pomiędzy wiernymi obu religii dochodzi od 2001 roku.

statmt.org

I do not suppose, however, that it will find many adherents.
Nie przypuszczam jednak, by znalazła ona wielu zwolenników.

statmt.org

This is a frequent tendency and, unfortunately, it also has its adherents in this Parliament.
Utożsamianie islamu z terroryzmem to częsta praktyka, której niestety ulegają również niektórzy członkowie tego Parlamentu.

statmt.org

Our tradition and civilisation draws most extensively of all on its Christian roots, and there are more Christians among us than adherents of any other religion.
A to przecież z chrześcijaństwa nasza tradycja i cywilizacja czerpie najwięcej, i także chrześcijan jest pośród nas najwięcej.

statmt.org

I also protest vehemently against the statements made by some adherents of the Left equating the Reform Treaty with Hitler's Enabling Act of 1933.
Stanowczo protestuję przeciwko wypowiedziom niektórych zwolenników Lewicy, którzy porównują traktat reformujący z ustawą o pełnomocnictwach uchwalonej przez Hitlera w roku 1933.

statmt.org