Wordnet polsko-angielski

(someone who transmits a message
"return to sender")
sender, transmitter
synonim: nadawca