Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

addressee, addresser, addressor, receiver, consignee, recipient, recipient of a letter (przekazu, przelewu) remittee
adresat nie oznaczony: unspecified addresseeadresat nieznany: addressee unknown

Wordnet polsko-angielski

(one to whom something is addressed)
addressee

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

addressee

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C addressee

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

addressee~ decyzji - addressee of a decision~ normy - addressee of a norm~ oferty - offeree

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. addressee
2. receiver ~ nieznany address unknown~ wekslowy trustee, draweeprzesyłka na koszt ~a freepost

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. addressee
2. consignee
3. receiver ~ normy address of the norm ~ normy potencjalnej potencial addressee of the norm ~ oferty offeree ~ przekazu remittee ~ wekslowy trustee, drawee

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RECIPIENT

RECEIVER

DRAWEE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m addressee

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

destination

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(DE) Panie przewodniczący! Adresatem tego pisma jest Pan osobiście, a nie Parlament.
(DE) Mr President, it is a letter addressed to you personally, not to the Chamber.

statmt.org

Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.
It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.

Google

Inni posłowie, którzy prosili o głos, nie byli adresatami uwag osobistych.
The other Members who have called for the floor have not been the subject of personal remarks.

statmt.org

Tę petycję dostarczam w imieniu powyższego ruchu do wymienionych adresatów.
I am delivering that petition on its behalf to those recipients.

statmt.org

W przeciwnym razie adresat pytania może opuścić salę, tak jak właśnie się stało.
Otherwise, the Member who is being asked the question may leave the Chamber, as has just happened.

statmt.org

Otherwise, the Member who is being asked the question may leave the Chamber, as has just happened.
W przeciwnym razie adresat pytania może opuścić salę, tak jak właśnie się stało.

In my mind, it was not an insult, but I freely admit that the important thing is what the addressee thinks.
W moim przekonaniu nie było ono obraźliwe, ale przyznaję, że liczy się to, co myśli adresat komentarza.

We picked up 50 boxes of earth bound for London, England.
Mamy na pokladzie 50 skrzyń z ziemią, adresat Londyn, Anglia.

Subscription renewal form from rolling stone addressed to anton briggs.
Formularz odnowienia prenumeraty Rolling Stone, adresat: Anton Briggs.

And my personal favorite, receiver number three:
I mój ulubiony adresat numer trzy:

Over here, receiver number two:
A tutaj adresat numer dwa:

It is essential that foreign aid and foreign policy remain the remit of individual Member States and is not dictated at EU level, even if the recipient is in need and appropriate.
Pomoc zagraniczna i polityka zagraniczna powinny pozostać w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich, a nie być narzucane na szczeblu UE, nawet jeśli adresat znajduje się w potrzebie i pomoc mu się należy.