Słownik polsko-angielski

agency (pl. agencies)
~ kontroli ruchu powietrznego - air traffic control agency
~ Bezpieczeństwa Narodowego - US National Security Agency
~ do spraw przestrzeni kosmicznej - space agency
~ kontrwywiadowcza - counter-intelligence agency
~ państwowa - state agency
~ prasowa - news agency
~ reklamowa - commercial agency, advertizing agency
~ rekrutacyjna - recruiting agency
~ rządowa - government(al) agency
~ wojskowa - military agency
~ wywiadowcza - intelligence agency; collection agency
~ Wywiadowcza, Centralna - US Central Intelligence Agency, CIA

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

agency

agencja federalna: federal agencyagencja rządowa: government agencyagencja ubezpieczeniowa: insurance agency

Wordnet polsko-angielski


1. (an administrative unit of government
"the Central Intelligence Agency"
"the Census Bureau"
"Office of Management and Budget"
"Tennessee Valley Authority")
agency, federal agency, government agency, bureau, office, authority


2. (a business or organization that provides a particular service, especially the mediation of transactions between two parties)
agency: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agency
~ informacyjna news agency
~ prasowa news/press agency
~ reklamowa advertising agency
~ wywiadowcza intelligence agency

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C agency: ~ prasowa news agency
~ towarzyska escort agency/service

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

agency, bureau ~a badająca zdolność kredytową klientów credit agency~a bankowa bank agency ~a celna customs-house agency ~a eksportowa export agency~a płatnicza paying agency ~a ratingowa credit agency~a szacunkowa rating agency~a ubezpieczeniowa insurance agency

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f agency, bureau ~a badająca zdolność kredytową klientów credit agency, credit bureau ~a bankowa bank agency Agencja Bezpieczeństwa Żywności Food Safety Agency ~a celna customs-house agency ~a detektywistyczna detective agency Agencja Dostaw Energii Euroatomu Euroatom Supply Agency ~a dozoru przemysłowego regulation agency ~a drobnej przedsiębiorczości Small Business Administration ~a eksportowa export agency ~a frachtowa freight agency ~a generalna general agency ~a handlowa commercial agency, trade agency ~a handlu nieruchomościami estate agency ~a importowa import agency ~a informacyjna
1. news agency
2. (wywiadownia) inquiry agency, commercial inquiry office ~a inkasująca collecting agency
debt collecting agency
debt collection agency ~a konsularna consular agency ~a lotnicza air agency, airline agency ~a morska steamship agency ~a nieurchomości estate agency ~a okrętowa shipping agency ~a pocztowa post branch office ~a prasowa news agency ~a ratingowa credit agency
credit bureau ~a reklamowa advertising agency, publicity agency ~a rekrutacyjna recruitment agency Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agency for Reconstructing and Modernization of Agriculture ~a rządowa agency ~a sprzedaży sales agency, distributing agency ~a turystyczna tourist agency ~a ubezpieczeniowa insurance agency ~a wykonawcza UE Implementing Agency ~a wynajmu lokali letting agency ~a wynajmująca personel placement agency ~a zakupu buying agency ~e federalne federal agencies, federal credit agencies

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AGENCY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f agency
~ prasowa news (press) agency
A-gencja Bezpieczeństwa We-wnętrznego (skr. ABW) Internal Security Agency
A-gencja Wywiadu (skr. AW) Intelligence Agency

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

agency, agency office

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

agency (pl. agencies)

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

agency~ Ochrony Środowiska USEnvironmental Protection AgencySzkocja Environment Protection Agency~ powołana do egzekwowania przepisów regulatory enforcement agency~ powołana do (sprawowania) nadzoru w zakresie ochrony środowiska environmental regulatory agency~ rządowa government/al agencystate agency~ Srodowiska (Anglia i Walia) Environment AgencyUS, Irlandia, Australia Environmental Protection Agency (EPA) ~ Środowiska, Europejska European Environment Agency (EEA)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bureau

news agency

office

franchise

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Agencja ta odgrywa kluczową rolę w procesach wymiany informacji i ekstradycji.
It plays a key role in the exchange of information and in extradition processes.

statmt.org

Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
As my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.

statmt.org

Dostępne będą wystarczające środki na politykę migracji, włącznie z agencją Frontex.
Sufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.

statmt.org

Jeżeli chodzi o działania Agencji, podkreślam przyjęcie wieloletniego programu prac.
Of its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.

statmt.org

Do czasu, gdy oskarżenie pada na szefa agencji i domek z kart się przewraca.
Then the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.

statmt.org

It has been, is, and will remain a key tool in this global approach.
Agencja ta jest, była i będzie kluczowym narzędziem globalnego podejścia.

But this agency is not just affecting big commercial airlines or businesses.
Ale ta agencja nie wpływa jedynie na duże komercyjne linie lotnicze lub przedsięwzięcia.

However, there are some delegations, some politicians and some Member States who want the Agency to fail.
Jednak niektóre delegacje, politycy i państwa członkowskie pragną, by Agencja poniosła porażkę.

I therefore hope that this Agency will be able to pay attention to them.
Mam zatem nadzieję, że agencja będzie zdolna do zwrócenia na nie uwagi.

This report and this Agency set that principle on a slippery slope.
Sprawozdanie to i agencja ta umieszczają tę zasadę na równi pochyłej.

Mr President, on what legal basis are we constructing this agency?
Panie przewodniczący! Na jakiej podstawie prawnej ma się opierać ta agencja?

We are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
Oczekuje się, że Agencja będzie użytecznym narzędziem wspólnej polityki energetycznej.

The Agency has the opportunity to help to achieve real interconnection.
Agencja ma szansę przyczynić się do powstania realnych połączeń wzajemnych.

I would also add that this is the agency with the largest budget.
Dodam jeszcze, że jest to agencja, która ma największy budżet.

As the central body, the Agency must ensure that a uniform strategy is pursued throughout Europe.
Agencja, jako organ centralny, musi zagwarantować stosowanie w Europie jednolitej strategii.

The question as to what role the agency should play will be one of the key questions.
Kwestia, jaką rolę powinna odgrywać agencja, będzie jedną z kluczowych.

Will the Agency be able to cooperate effectively with the Commission in ensuring the enforcement of these rules?
Czy agencja będzie potrafiła skutecznie współpracować z Komisją przy nadzorowaniu egzekwowania tych przepisów?

In case we have forgotten, the agency was one of the components of the first Erika package.
Jeżeli państwo zapomnieli, to agencja była jednym z elementów pierwszego pakietu Erika.

Personally, I would be delighted if the agency could be located in Slovakia, which is interested in it.
Osobiście byłbym zachwycony, gdyby agencja została zlokalizowana w Słowacji, która jest tym zainteresowana.

The Agency, however, does not have the authority to examine the effect of national laws.
Jednakże Agencja nie ma uprawnień do badania skutków ustaw krajowych.

That is why we should also welcome the fact that the agency will have a new basis.
Dlatego cieszy nas, że jako agencja zyska nową podstawę prawną.

This agency, if I have understood his idea properly, should be public.
Jeżeli dobrze zrozumiałem jego pomysł, to agencja taka byłaby organem publicznym.

For this, the first agency must disclose certain information regarding the valuated instrument.
W tym celu pierwsza agencja musi ujawnić pewne informacje dotyczące ocenianego instrumentu.

That also is very important because I do not believe there is such a thing as an independent national agency.
Jest to również bardzo ważne, ponieważ nie sądzę, aby istniała niezależna agencja narodowa.

This agency was established in 2002 for an initial period of five years.
Agencja ta została ustanowiona w 2002 roku, początkowo na okres pięciu lat.

I believe the Agency has proven its competence in this area.
Uważam, że agencja ta udowodniła swoje kompetencje w tej dziedzinie.

We have postponed the discharge, because EMEA is clearly having problems in terms of procurement procedures.
Odroczyliśmy absolutorium, gdyż agencja ta ma najwyraźniej trudności z procedurami udzielania zamówień.

The agency is self-financing from payments made by the institutions/bodies for services provided.
Agencja samofinansuje się z płatności dokonywanych przez instytucje/organy za świadczone usługi.

In 2010 the Agency adopted its multiannual work programme for 2011-2015.
W 2010 roku Agencja przyjęła wieloletni program prac na lata 2011-2015.

The Agency still demonstrates deficiencies in staff selection procedures, which put at risk the transparency of these procedures.
Agencja nadal wykazuje niedociągnięcia w procedurach rekrutacji personelu, które zagrażają przejrzystości tych procedur.

It plays a key role in the exchange of information and in extradition processes.
Agencja ta odgrywa kluczową rolę w procesach wymiany informacji i ekstradycji.

The Agency must take all necessary steps to improve the situation.
Agencja musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu poprawy tej sytuacji.

I also believe that the agency has superb potential to draft an attractive proposal in this respect.
Uważam też, że agencja ma znakomity potencjał, aby przygotować atrakcyjną ofertę.

The Agency is, I'm afraid to say, completely humorless about these issues.
Boję się to powiedzieć, ale Agencja jest zupełnie pozbawiona humoru w tych sprawach.

Well, we can't afford to get a bad reputation as an agency.
Cóż, nie możemy sobie pozwolić na złą opinię jako agencja Wiem.

Well, it just means whatever agency's responsible hasn't let us know.
Cóż, widocznie agencja za to odpowiedzialna nie dała nam jeszcze znać.

Every agency, every police force bring their strength against us, and yet we prevail.
Każda agencja, każdy oddział policyjny zwalczają nas, a mimo to wygrywamy.

Now he may have the President's ear, but this is still my agency.
Może i on ma poparcie prezydenta, ale to ciągle jest moja agencja.

Only one was admitted ClA, and the ClA won't confirm that.
Tylko jeden przyznał, że jest z ale Agencja tego nie potwierdza.

The agency will figure it out and they'il come looking for me.
Agencja zacznie się zastanawiać i w końcu zaczną mnie szukać.

And no one, no government agency has jurisdiction over the truth.
I nikt, żadna rządowa agencja, nie posiada władzy nad prawdą.

Now, there are certain situations the agency is not prepared to handle.
Są pewne sytuacje, na które agencja nie jest przygotowana, żeby je poprowadzić.

Over this period it has been taking its first steps and, in our opinion, despite some difficulties, has acquitted itself well.
W tym okresie agencja stawiała pierwsze kroki, i naszym zdaniem, mimo pewnych trudności, radziła sobie dobrze.

It is of great importance to certain Member States because of the type of activities it was expected to carry out.
Ma to ogromne znaczenie dla niektórych państw członkowskich ze względu na rodzaj zadań, które Agencja miała realizować.

The Agency should have staff with a high level of expertise from the industry at its disposal, with broad experience of the market and fuel cycle operations.
Agencja powinna dysponować personelem o wysokich kwalifikacjach z zakresu przemysłu, znakomitej znajomości rynku oraz cyklu paliwowego.

Here I also feel it is important that the Agency avail itself of expert advice from network managers.
Uważam również, że ważne jest, iż Agencja będzie mogła korzystać z ekspertyz zarządców sieci kolejowej.

But the Agency is especially needed in other areas due to the increasingly large scale of operations, liberalisation and competition on the tracks.
Jednakże Agencja jest szczególnie potrzebna w innych obszarach z powodu rosnącej skali eksploatacji pojazdów, liberalizacji i konkurencji na torach.

Note that under this regulation, the agency in question will be responsible for issuing certificates.
Zauważmy, że w ramach tego przepisu agencja, o której mowa, będzie odpowiedzialna za wydawanie certyfikatów.

It should be stressed that this agency will be responsible for exercising powers that are at present exercised by each of the national authorities.
Należy podkreślić, że ta agencja będzie odpowiedzialna za wykonywanie uprawnień, które obecnie leżą w gestii poszczególnych organów szczebla krajowego.

The Agency, as the main protagonist in this field, will have a very important role to play.
Agencja, jako główny bohater w tej dziedzinie, będzie miała do odegrania bardzo ważną rolę.

As of 2007, the agency will support Member States, by providing assistance, to prepare capabilities for preventing and combating sea pollution with toxic substances.
Od 2007 roku Agencja będzie wspierać państwa członkowskie w przygotowaniu do zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń mórz substancjami toksycznymi.

Finally, Amendment 12 would significantly limit the scope of the areas to be dealt with by the Agency as laid down in Article 2 of our proposal.
Wreszcie poprawka 12 znacząco ograniczy zakres spraw, którymi Agencja powinna zajmować się zgodnie z art. 2 naszego wniosku.

There is therefore room for a degree of doubt as to whether the Agency will actually be able to perform its functions.
Istnieje zatem powód, aby żywić wątpliwości co do tego, czy agencja będzie rzeczywiście w stanie wykonywać swe zadania.

The Swedish air transport agency LFV and the smaller air transport companies, however, have misgivings with regard to new legislation.
Jednakże szwedzka agencja transportu lotniczego i mniejsze spółki mają obawy co do nowego prawodawstwa.

Of course, the agency must ensure coherence between its activities and the overall framework of the Union's external policy.
Oczywiście agencja musi zadbać o spójność swoich działań z ogólnymi ramami polityki zewnętrznej Unii.