Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

agenda
(am.) docket

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. branch office, department
2. agendanowe ~y banku new branches of a bank

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f agenda, diary

UE Agenda 2000

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DEPARTMENT

DIARY

DIVISION

SECTION

BRANCH

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

agenda, diary

Agenda 2000

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f branch of business
(terminarz) agenda

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

agenda

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

planner

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.

statmt.org

(PT) Madam President, just a brief point of order about the agenda for this week.
(PT) Pani przewodnicząca! Krótka uwaga dotycząca porządku obrad na ten tydzień.

statmt.org

An agenda must be established for sharing research, knowledge and best practices.
Należy opracować plan dzielenia się badaniami, wiedzą i najlepszymi praktykami.

statmt.org

The report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).
Przedmiotowe sprawozdanie uznaje podstawowe znaczenie dauhańskiej rundy rozwojowej.

statmt.org

But agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.

statmt.org

These days, the new social agenda proposes minor improvements against the background of major shortcomings.
Obecnie, nowa agenda społeczna proponuje drobne poprawki w obliczu poważnych niedociągnięć.

The new social agenda is only a partial answer to this challenge.
Odnowiona agenda społeczna daje tylko częściową odpowiedź na to wyzwanie.

This agenda has put social policy at the heart of European politics.
Agenda ta musi stawiać politykę społeczną na piedestale polityki europejskiej.

We have to turn this situation around and the social agenda should help achieve that.
Musimy odwrócić tę sytuację, a agenda społeczna powinna w tym pomóc.

It is not a renewal of the social agenda that is needed, but a thorough change of your perverse system.
To nie odnowiona agenda społeczna jest potrzebna, lecz gruntowna zmiana waszego wynaturzonego systemu.

Disarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Agenda obejmuje także kwestię rozbrojenia, kontroli zbrojeń i ewentualnej tarczy antyrakietowej.

Doha is the best trade policy instrument available on both those fronts.
Dauhańska agenda rozwoju to najlepszy instrument polityki handlowej dostępny na obu tych frontach.

The 2020 agenda, I believe, focuses Europe on what is most important.
Moim zdaniem agenda 2020 kieruje uwagę Europy na kwestie najważniejsze.

The European Urban Agenda focuses on developing infrastructure and services in cities.
Europejska agenda miejska skupia się na rozwijaniu infrastruktury i usług w miastach.

That tells me there's some kind of alien agenda still in play.
A to mówi mi, że jakaś agenda obcych jest nadal w grze.

If she was at the crime scene, there's a political agenda at work.
Jeśli była na miejscu zbrodni, to agenda polityczna już pracuje.

The Lisbon Agenda for new jobs and employment is very important for us all.
Agenda lizbońska na rzecz nowych miejsc pracy i zatrudnienia jest ważna dla nas wszystkich.

We are assured that there will be a new social agenda and it is good that this should be part of the Lisbon package.
Zostaliśmy zapewnieni, że będzie nowa agenda społeczna i dobrze, aby była ona częścią pakietu lizbońskiego.

The Lisbon Agenda has indeed created new jobs, although not always the best kind.
Agenda lizbońska rzeczywiście przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy, choć nie zawsze najlepszego rodzaju.

This is one of many market distortions for which Doha must provide a solution.
To jedno z wielu zakłóceń rynku, na które dauhańska agenda rozwoju musi znaleźć sposób.

I would also like to highlight the importance of concrete ideas for this strategy such as the digital agenda.
Chciałabym też podkreślić znaczenie zawartych w tej strategii konkretnych idei, takich jak agenda cyfrowa.

Nonetheless, we believe that a cutting-edge digital agenda rejects any commercialisation of knowledge, education and research.
Uważamy jednak, że nowatorska agenda cyfrowa nie może dopuszczać do jakiejkolwiek komercjalizacji wiedzy, edukacji i badań naukowych.

On the digital agenda, although many Member States are making progress, it is sadly also seen by many as non-essential.
Agenda cyfrowa jest niestety często uznawana za zagadnienie niezbyt ważne, choć wiele państw czyni postępy w tej dziedzinie.

In that way, you create a common agenda, and instruments such as joint programming are also of great importance in this regard.
W ten sposób powstałaby wspólna agenda, a instrumenty takie jak wspólne programowanie mają tu również duże znaczenie.

A stronger urban agenda requires the development and qualitative modernisation of infrastructure and services in Europe's cities.
Silniejsza agenda miejska wymaga rozwoju i jakościowej modernizacji infrastruktury oraz usług w miastach Europy.

When we went through the airlines bag, something was missing... an agenda.
Kiedy przeglądaliśmy torbę linii lotniczych, czegoś nie było - Agenda.

I am convinced that the Social Agenda is the right vehicle to propose an initial response designed and tailored for the challenges of mobility to ensure protection for workers.
Jestem przekonany, że agenda społeczna jest właściwym sposobem zaproponowania wstępnej odpowiedzi, opracowanej i dopasowanej do wyzwania jakie stanowi mobilność, w celu zapewnienia obrony pracowników.

Therefore, Commissioner, I regret to say that you were wrong to state a moment ago that this agenda dispels public concerns.
Dlatego panie komisarzu przykro mi to mówić, ale był pan w błędzie, mówiąc przed chwilą, że agenda ta rozwiewa publiczne obawy.

The renewed social agenda which the Commission adopted on 2 July 2008 sets seven priority areas of activity, including the fight against poverty and social exclusion.
Odnowiona agenda społeczna, którą Komisja przyjęła 2 lipca 2008 roku, wyznacza siedem priorytetowych obszarów działania, w tym walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

For me and my Socialist colleagues, the green agenda is very much part of the solution to emerging from the financial crisis that we are in.
Dla mnie i moich kolegów socjalistów zielona agenda zdecydowanie stanowi część recepty na wyjście z kryzysu finansowego, w jakim się znajdujemy.

I know that a social agenda is a very broad concept and I have therefore tried to produce a balanced report and to clearly and concisely present the real priorities.
Wiem, że agenda społeczna jest bardzo szeroką koncepcją, starałem się jednak stworzyć wyważone sprawozdanie oraz jasno i spójnie przedstawić prawdziwe priorytety.

Of the other priorities of this budget, I would pick out the areas of scientific research, innovation and the digital agenda.
Jeśli chodzi o pozostałe priorytety tego budżetu, chcę zwrócić uwagę na dziedziny takie, jak badania naukowe, innowacyjność i agenda cyfrowa.

A new digital agenda for Europe is essential in order for there to be a digital revolution from which the European public as a whole can benefit.
Nowa agenda cyfrowa dla Europy jest niezbędna w celu doprowadzenia do rewolucji cyfrowej, z której korzyści czerpać będzie całe społeczeństwo europejskie.

Naturally, there are more, but I am going to highlight three: research and innovation, the development of a digital society - in other words, the digital agenda - and the internal market.
Oczywiście jest ich więcej, ale wyróżnię tylko trzy: badania i innowacje, rozwijanie społeczeństwa cyfrowego - czyli agenda cyfrowa - oraz rynek wewnętrzny.

The renewed social agenda also proposes strengthening the open method of coordination.
Odnowiona agenda społeczna proponuje także wzmocnienie otwartej metody koordynacji.

The Copenhagen agenda is not just about climate change.
Agenda konferencji w Kopenhadze nie dotyczy wyłącznie zmian klimatu.

Our priority list, of course, begins with the Doha Development Agenda.
Listę naszych priorytetów otwiera jednak oczywiście dauhańska agenda rozwoju.

Will the Lisbon Agenda at the Council in March reflect the energy and climate package?
Czy agenda lizbońska i marcowe posiedzenie Rady będą odzwierciedlały pakiet dotyczący energii i klimatu?

That agenda includes the topics of youth policy and education policy.
Agenda ta zawiera tematy polityki na rzecz młodzieży oraz polityki edukacyjnej.

The renewed social agenda includes several initiatives intended to improve the Union's ability to react more effectively to changes.
Odnowiona agenda społeczna obejmuje kilka inicjatyw ukierunkowanych na poprawę zdolności Unii do skuteczniejszego reagowania na zmiany.

When the social agenda came, we said that it was too little too late.
Kiedy pojawiła się agenda społeczna, stwierdziliśmy, że to za mało i za późno.

Doha, moreover, besides being a trade agenda, is also a development agenda.
Agenda dauhańska jest nie tylko agendą handlową, ale również agendą rozwoju.

We often wonder why citizens are disaffected with our institutions, our elections or our political agenda.
Często zastanawiamy się, dlaczego nasze instytucje, nasze wybory czy nasza polityczna agenda wywołują zniechęcenie pośród obywateli.

The agenda for this Council has already been expurgated of any proposals that might have related to employment.
Agenda Rady została już oczyszczona z wszelkich wniosków, które mogły mieć związek z zatrudnieniem.

The revival of fair and free world trade is something that Doha can, and indeed must, achieve.
Dauhańska agenda rozwoju może i musi doprowadzić do odrodzenia sprawiedliwego i wolnego handlu na świecie.

In fact, the common agenda today in the European Union is to reduce global emissions of greenhouse gases.
W istocie wspólna agenda Unii Europejskiej obecnie polega na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych.

The Social Agenda, combined with the objectives of the Lisbon Strategy, sets out the ambitious and difficult challenge we face.
Agenda Społeczna, w połączeniu z celami strategii lizbońskiej, wytycza ambitne i trudne wyzwanie, z jakim mamy do czynienia.

If the social agenda in its entirety is to succeed, primary responsibility must remain in the hands of the Member States.
Jeżeli agenda społeczna w jej całokształcie ma być nadal realizowana, to zasadniczą odpowiedzialność należy pozostawić w gestii państw członkowskich.

I should like to emphasise clearly that this agenda undoubtedly shows how strongly the Commission and Europe are engaged with the concept of decent work on a global level.
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że agenda ta niewątpliwie pokazuje mocne zaangażowanie Komisji i Europy w sprawę godnej pracy na szczeblu światowym.

The DDA represents an effort to achieve a transparent liberalisation of trade at multilateral level, which will bring long-term benefits.
Agenda ta jest wysiłkiem na rzecz osiągnięcia przejrzystej liberalizacji handlu na szczeblu wielostronnym, co przyniesie długoterminowe korzyści.

The Lisbon Agenda and the environmental commitments are inspirational intentions, but we need to urgently give them substance and force.
Agenda lizbońska i zobowiązania w dziedzinie ochrony środowiska to inspirujące intencje, ale musimy szybko zapewnić im treść i siłę.

Opportunities and solutions to the global challenges can be found in sectors such as the ICT digital agenda, research and development and energy.
Szanse i rozwiązania globalnych wyzwań można znaleźć w takich sektorach jak agenda cyfrowa technologii informacyjno-komunikacyjnych, prace badawczo-rozwojowe oraz energetyka.

In addition to that, there is the digital agenda, on which I am working with my colleague, Neelie Kroes, who is working with great determination.
Ponadto jest agenda cyfrowa, nad którą współpracujemy z wykazującą w tym zakresie wielką determinację panią komisarz Kroes.

The Digital Agenda and the digital economy can serve as a spearhead for making the Internal Market real for all parts of our economy.
Agenda cyfrowa i gospodarka cyfrowa mogą stać się czynnikiem prowadzącym do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki.

This Agenda, which I will unveil next June before the College, will of course include the results of a wide-ranging consultation launched on the new social realities.
Ta agenda, którą ogłoszę przed Kolegium w czerwcu, z pewnością będzie uwzględniać rezultaty szeroko zakrojonych konsultacji, toczących się w sprawie nowej rzeczywistości socjalnej.