understanding (often text) by parties to create a contractual (1) relationship

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.
Nie będziemy tego omawiać, gdyż myślę, że w tej kwestii wszyscy jesteśmy zgodni.

statmt.org

EC-Swiss Confederation Agreement on Scientific and Technical Cooperation (vote)
Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej WE/Szwajcaria (głosowanie)

statmt.org

The Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.
Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu.

statmt.org

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

statmt.org

There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Istnieje pilna potrzeba podpisania tej umowy ramowej w sprawie ochrony danych.

statmt.org

I regret that, unlike other institutions, the Council does not publish an annual activity report, citing the Gentlemen's Agreement of 1970.
Żałuję, że w odróżnieniu od innych instytucji, Rada nie publikuje rocznego sprawozdania z działalności, powołując się na Gentlemen's Agreement z 1970 r.

Under this Gentlemen's Agreement, the Council undertakes to make no amendments to the estimate of expenditure of the European Parliament.
Na mocy powyższego Gentlemen's Agreement Rada zobowiązuje się do niezmieniania preliminarza wydatków Parlamentu Europejskiego.

In the case of the Council, we respect our gentlemen's agreement and appreciate the Council's restraint in terms of budgetary spending for 2009, whilst acknowledging the additional need for resources in relation to the Reflection Group.
W przypadku Rady respektujemy gentelmen's agreement i doceniamy wstrzemięźliwość Rady w budżetowaniu wydatków na 2009 r., odnotowując zarazem dodatkowe potrzeby w zakresie tzw. grupy refleksyjnej.

I want to ask the Commission if it has carried out an analysis of the economic consequences of the Blair House Agreement, for which the European Union gave up its own production of animal feed.
Chciałabym wiedzieć czy Komisja dokonała analizy konsekwencji gospodarczych porozumienia z USA (Blair House Agreement), w ramach którego Unia Europejska zrezygnowała z własnej produkcji pasz dla zwierząt.