Wordnet polsko-angielski

ahistoricism
synonim: ahistorycyzm