Wordnet polsko-angielski

(hypothetical or theoretical and not expected to produce an immediate or practical result
"an academic discussion"
"an academic question")
academic

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

academic
dom ~ hall of residence, students' hostel, (pot.) dorm, (US) dormitory
stopień ~ academic degree
wykładowca ~ academic
rok ~ academic year

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

academic adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

THEORETIC

THEORETICAL

ORTHODOX

ACADEMIC

ACADEMICAL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj academic (al)
dom ~ student hostel

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. academic

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

collegiate

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To wpływa na ich akademickie osiągnięcia."
If you talk to faculty, they may say, "Ugh.

TED

Polskie środowisko badawczo-akademickie reprezentuje wysoki poziom europejski, a w wielu wypadkach należy do czołówki światowej.
Polish research and academia is at a high European level, and in many instances is leading the world.

statmt.org

literatury niemieckiej. ~~~ Rzuciłem środowisko akademickie dla świata biznesu.
But it has a certain -- (Laughter) -- it has a certain ring to it which is attractive to people who read too much 19th-century German literature.

TED

Sanghamitra nie zaczęła życia jako lider organizacji pozarządowej, zaczęła swoją karierę jako wykładowca akademicki nauczając o literaturze angielskiej.
Sanghamitra didn't start life as a leader of an NGO, she started her career as university professor, teaching English literature.

TED

Taką propozycję szkolną, nawet nie akademicką, tutaj chcę przedstawić, a wiadomo, że polityka zależy od ludzi, i to w ramach Pani kompetencji ten element też może mieć swoje miejsce.
Visits of this type need not take place exclusively at university level. Clearly, policies depend on people, and there could be room for such a venture within your area of competence, Madam.

statmt.org

Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Jego wartość dodana to ogniwo łączące sektor badań naukowych, świat akademicki i biznesu.

Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Społeczeństwo obywatelskie, świat akademicki, praktycy i eksperci znajdują się zupełnie poza siecią.

This is only a campus hospital, we don't have many supplies.
To jest tylko szpital akademicki, nie mamy zbyt wiele zapasów.

That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Ten spór staje się akademicki, ponieważ ryby praktycznie zniknęły.

As I said, the argument is now effectively academic.
Jak już powiedziałem, spór ma obecnie charakter czysto akademicki.

(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.
Panie Przewodniczący! W naszej strategii rozszerzenia akademicki żargon zaczyna dominować nad polityką.

As an academic teacher and a professor with many years of experience, I pay particular attention to the necessity of creating greater mobility between institutions of tertiary education, the world of business and vocational education and training.
Jako nauczyciel akademicki, profesor z wieloletnim doświadczeniem, zwracam szczególną uwagę na konieczność stworzenia większej mobilności między instytucjami szkolnictwa wyższego, światem biznesu oraz kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Well, that does make the problem academic, doesn't it, captain?
Dobrze, że problem jest akademicki, prawda kapitanie?

This is not an academic argument.
Nie jest to tylko argument akademicki.

He was on academic probation.
Był pod nadzorem, akademicki okres próbny.

Too dry and academic?
Styl był zbyt suchy i akademicki?

In June, a respected academic and Soviet spy, Peter Darrall, was murdered in London.
W czerwcu, szanowany nauczyciel akademicki i sowiecki szpieg, Peter Darrall, został zamordowany w Londynie.

I think it's an old academic bait and switch, where...
Myślę, że jest to stary, akademicki chwyt, gdzie...

No, this is a teaching hospital, Mike, okay?
Nie, to szpital akademicki, Mike, dobra?

One day, ten events, testing all the knowledge one would gain in high school.
To znaczy akademicki dziesięciobój... ...w jeden dzień dziesięć dyscyplin,zmierzymy naszą wiedzę ze szkoły średniej.

But this, all of this, is... ...academic.
Ale caly ten wywód jest... czysto akademicki.

Hi, I'm Cynthia Mayfield, I'm a science teacher at Lindenville High.
Cześć, jestem Cynthia Mayfield, nauczyciel akademicki w Lindenville.

As a Member of the European Parliament and a long-serving teacher of higher education, I have often witnessed the benefits of contacts between institutions of higher education and between students. I therefore fully support the report before us and endorse the rapporteur's proposals.
Jako poseł do PE oraz długoletni nauczyciel akademicki, wielokrotnie doświadczający dobrodziejstwa płynącego z kontaktów między uczelniami i studentami, w pełni popieram prezentowane sprawozdanie i solidaryzuje się z tezami sprawozdawcy.