Wordnet polsko-angielski

akathist, acathist

Słownik religii polsko-angielski

Akathistos

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. acathistos