Wordnet polsko-angielski


1. (the distribution of stresses within a polysyllabic word)
word stress, word accent
synonim: przycisk

2. (a diacritical mark used to indicate stress or placed above a vowel to indicate a special pronunciation)
accent, accent mark: :

3. (distinctive manner of oral expression
"he couldn't suppress his contemptuous accent"
"she had a very clear speech pattern")
accent, speech pattern: :

4. (the relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch)
"he put the stress on the wrong syllable")
stress, emphasis, accent: :

5. (the aspect of pronunciation that involves bringing articulatory organs together so as to shape the sounds of speech)
articulation: : synonim: wymowa
synonim: artykulacja
synonim: dykcja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

accent
(nacisk, podkreślenie) emphasis, stress
kłaść ~ na to put the accent/emphasis on
znak ~tu accent mark

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (ling) stress
(wymowa) accent
(fig) stress
emphasis

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACCENT

ELEMENT

EMPHASIS

FEATURE

STRESS

TONE

DIACRITIC

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m accent, stress

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

jęz. accent

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drawl

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wcześniej, akcent ten pochodził głównie z socjalistycznych lub liberalnych inspiracji.
Previously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.

statmt.org

(NL) Pani przewodnicząca, szeroko popierany akcent na prawa człowieka jest relatywnie nowy.
(NL) Madam President, the widely supported emphasis on human rights is relatively new.

statmt.org

Silny akcent położyliśmy na znaczenie, jakie będzie mieć zdolność systemu do współdziałania.
We put a strong emphasis on the importance of the interoperability of the system.

statmt.org

Mam nadzieję, że akcent zostanie położony przede wszystkim na infrastrukturę i transport.
I would hope that, in particular, infrastructure and transportation would feature prominently.

statmt.org

Za namową pana Sterckxa większość posłów tej Izby wyraźnie przesunęła akcent gdzie indziej.
At Mr Sterckx's instigation a majority of the House has markedly shifted the emphasis elsewhere.

statmt.org

Previously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
Wcześniej, akcent ten pochodził głównie z socjalistycznych lub liberalnych inspiracji.

I would hope that, in particular, infrastructure and transportation would feature prominently.
Mam nadzieję, że akcent zostanie położony przede wszystkim na infrastrukturę i transport.

We put a strong emphasis on the importance of the interoperability of the system.
Silny akcent położyliśmy na znaczenie, jakie będzie mieć zdolność systemu do współdziałania.

And you were completely taken in by my South African accent.
I ty daliście się oszukać całkowicie przez mój południowoafrykański akcent.

Why do you think I have this outrageous accent, you silly king?
Jak ci się wydaje, dlaczego mam taki okropny akcent, śmieszny królu?

The only thing rough about him is that cheesy accent.
Jedyne, co w nim jest brutalne to ten koszmarny akcent.

It's amazing how your accent reminds me of your father.
To niezwykłe jak twój akcent przypomina mi o twoim ojcu.

So it's also probably ridiculous they would have an accent they didn't have beforehand?
Więc pewnie to też jest niedorzeczne, że ma akcent, którego nie miał wcześniej?

The mother and daughter never said he had an accent.
Matka i córka wcale nie powiedziały, że on ma akcent.

My accent in the game was so thick, I could hardly understand myself.
Miałem w grze tak silny akcent, że ledwie rozumiałem sam siebie.

The Committee on Employment, whose opinion I drafted and am now presenting, emphasises the social aspects of violation of the rights of the child.
Komisja Zatrudnienia, której opinię przygotowałem i właśnie przedstawiam, kładzie akcent na społeczne aspekty naruszania praw dziecka.

In connection with this, the accent on opening the market to services is very important for both sides.
W związku z tym ten akcent otwarcia rynku na usługi jest bardzo ważny dla obydwu stron.

Bleach-blond hair, leatherjacket, British accent. Kind of sallow, but in a hot way?
Blond włosy, skórzana kurtka, brytyjski akcent, trochę blady, ale w seksowny sposób?

Why do you think I have this outrageous accent, you silly king?
Jak myślisz, skąd mam ten okropny akcent, ty głupi królu?

And then you were in character, you have a ditzy accent...
A potem grałaś swoją rolę. Miałaś ten idiotyczny akcent. Tak.

Sometimes it's hard for me to understand him with that French accent.
Czasem ciężko mi go zrozumieć przez ten francuski akcent.

Only got work 'cause he could do a Commie accent.
Dostał robotę tylko dlatego, że umiał udawać komunistyczny akcent.

Don't be so rude. You think your accents don't sound funny to other people?
Myślisz, że twój akcent nie wydaje się innym śmieszny?

Besides, that British accent kills me.
Poza tym ten brytyjski akcent rozkłada mnie na łopatki.

And here I was thinking, He does a really good accent.
Siedzę tu i myślę, On ma taki fajny akcent.

I've heard Southern accents on and no-one talks like that.
Słyszałam w telewizji akcent z Południa. Tak się nie mówi.

You know I like to practice my American accent in class.
Wiesz, że lubię ćwiczyć mój amerykański akcent w klasie.

I'm curious, what part of America is that accent from?
Jestem ciekaw, z której części Ameryki jest ten akcent?

A small, handsome dog talking with an English accent, like James Bond.
Mały, przystojny pies rozmawia z angielski akcent, jak James Bond.

She said her name was Helena and she had an accent, slavic.
Mówiła, że nazywa się Helena i miała słowiański akcent.

Ricki, your accent is as lame as your playing.
Ricki, twój akcent jest tak kulawy jak twoja gra.

It's not our fault you let the accent slip.
To nie nasza wina, że wymsknął ci się akcent.

So if she ever talks, Are we gonna get a german accent?
Więc jakby ona się odezwała, to mielibyśmy niemiecki akcent?

The emphasis placed on financing innovative policies as well as on the European Union's ambitions in foreign policy is completely understandable.
Całkowicie zrozumiały jest akcent położony na finansowanie polityki innowacyjnej oraz ambicji Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej.

To someone who speaks Welsh it's a good accent.
Dla kogoś kto mówi w języku Welsh to jest dobry akcent.

The accent you've tried so desperately to shed... ...pure West Virginia.
I ten akcent, którego tak bardzo chcesz się pozbyć, czysta Wirginia Zachodnia.

Oh, Mr Dudwey, your accent so funny, I can't always understand what you saying!
Ma pan taki zabawny akcent, nigdy nie rozumiem, co pan mówi!

We're not certain, but they may have Higo accents.
Nikt nie jest do końca pewien, ale podobno mieli akcent Higo.

I mean, the accent could be mid-atlantic, but speech is very formal.
Ściślej mówiąc akcent może być środkowoatlantycki, ale sposób mówienia jest bardzo formalny.

I think it was a German accent, she said, 'Will you take my picture?'
Tak myślę, że to był niemiecki akcent, spytała: Zrobisz mi zdjęcie?"

I know that, but... your accent's changed. - You don't even walk the same.
Wiem, ale zmienił się twój akcent, nawet sposób chodzenia.

Our discussion has a very important environmental dimension, which is particularly emphasised in this report, and I would like to thank the rapporteur for that too.
Nasza dyskusja ma bardzo istotny wymiar ekologiczny, na co szczególny akcent kładzie to sprawozdanie, za co jeszcze raz dziękuję.

Only such an approach, that puts the accent on the need to conduct proper investigations at a national level, will allow us to move forward.
Tylko takie podejście, które kładzie akcent na potrzebę przeprowadzenia właściwego dochodzenia na szczeblu krajowym, pozwoli nam poczynić postępy.

You were brought up in Mexico and you speak English, with a Castilian accent.
Urodziłeś się w Meksyku, ale gdy mówisz po angielsku... słyszę akcent kastylijski.

And like him... ...I, too, find yours odd.
I tak jak on... również uważam, że ma pan dziwny akcent.

That accent of yours is a lot thicker when you're dreaming.
Wiesz co, ten twój akcent... jest o wiele cięższy kiedy śpisz.

No, see, there's an accent at- Never mind. i don't get it.
Nie, zobacz, jest akcent w - mała o to. i nie dostaje tego.

But when you open your mouth, your accent ruins everything.
Ale kiedy otwierasz usta, twój akcent niszczy wszystko.

American girls would dig me with my cute British accent.
Amerykańskie dziewczyny polecą na mój uroczy brytyjski akcent.

Two days in America and your accent is horrible.
Dwa dni w a Twój akcent jest okropny.

I've got an accent as well.
Mam dobry akcent, a on mieszka w Londynie.

I'm sorry, I can't really understand your accent very well.
Przepraszam, ale słabo cię rozumiem przez ten akcent.

Ricki, your accent is as lame as your playing.
Rick, twój akcent jest równie żałosny jak gra.