Słownik polsko-angielski

fizjol. eye accommodation; eye adjustment