Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

Communication~ giełdowy - stock exchange bulletin~ końcowy - final communiqué~ ogłosić - to make an announcement~ policji - police bulletin~ podpisać - to sign a communiqué~ prasowy - news/press release~ rządowy - government communiqué~ urzędowy - official communiqué/ announcement~ wspólny - joint communiqué

statement~ dla środków masowego przekazu - statement to the media, press release~ dodatkowe - supplementary declaration~ finansowe - statement of means~ kierownictwa - representation letter, management letter of representation~ końcowe - final declaration~ końcowego użytkownika - end use statement~ majątkowe - statement/declaration of financial standing~ nieprawdziwe - misrepresentation~ stanowi podstawę zachęcającą ubezpieczyciela do zawarcia umowy - misrepresentation induces the insurer to enter into the contract~ nieuprawnione - unauthorized statements~ oficjalne - formal declaration~ o gwarancji - declaration of suretyship, statement of warranty~ o istnieniu dokumentów - standard disclosure~ o niekaralności - statement of clean criminal record~ o nieważności - declaration of nullity~ o prawdziwości danych do ubezpieczenia - warranty~ o przeniesieniu praw - declaration of transfer of rights~ o przyjęciu towaru - goods reception declaration~ o spełnianiu wymogów - declaration of compliance~ o uznaniu - declaration of acknowledgment/ recognition~ o wycofaniu skargi - declaration of withdrawal~ o wykonaniu prawa pierwokupu - declaration of readiness for the right of pre- emption~ o zeznaniu świadka - proof of evidence~ pisemne - written statement~ pod przysięgą - declaration upon oath, affidavit~ potwierdzać czyjeś oświadczenie - to corroborate sb.’s statement~ pozorność oświadczenia - sham quality of declaration~ woli - appearance of a declaration of will~ stron - pleadings~ ustne - oral statement, parol declaration~ wady - defects of a declaration of will~ woli - declaration of will~ wymuszenie oświadczenia groźbą/ oszustwem - securing acceptance by duress/fraud~ zarządu o kompletności - letter of representation~ zgodności z prawem - declaration of compliance~ złożone dla pozoru - declaration of will made for appearance’s sake~ złożone dla ukrycia innej czynności - declaration made to camouflage a transaction~ złożone do protokółu - declaration filed on the record~ złożone pod wpływem błędu wywołanego podstępem lub wykorzystaniem nieświadomości - declaration made under the influence of an error caused by deceit or unawareness~ złożyć - to make a statement~ zgodne - to make a consistent declaration

EU Protocol~ dodatkowy - additional protocol~ dyplomatyczny - diplomatic protocol/ etiquette~ inspektora kontroli skarbowej - Report by the Fiscal Control Inspector~ inspektora pracy - Report by the Labour Inspector~ konfiskaty - record of confiscation~ konfrontacji - record of confrontation~ kontroli - audit report~ odbioru - acceptance certificate~ dostawy - protocol of transfer and receipt~ robót - certificate of final acceptance of works~ towaru - goods acceptance protocol/record~ oględzin - record of inspection~ zwłok - post-mortem examination report~ okazania - record of presentation~ o przywilejach i immunitetach - protocol on privileges and immunities~ podpisania - signing protocol~ konwencji - convention signing protocol~ polubowny - conciliatory record~ posiedzenia - minutes of a session~ powypadkowy - accident record~ pozostaje otwarty - the protocol is still open~ przekazania - transfer record~ przesłuchania - record of interrogation/ questioning~ przeszukania - record of searching~ przyjęcia - record of delivery and acceptance~ rewizji ksiąg - audit certificate~ rozbieżności - protocol/record of divergences~ rozprawy sądowej - minutes of a court session, record of a trial, verbatim record of hearings~ różnic - protocol/record of divergences~ sądowy - court minutes, record~ sieci - network protocol/record~ spisać - to take the minutes, to make a record~ spisanie protokołu - making of a record~ sporządzić z zebrania - to record the minutes~ sporządzony staraniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych - protocol drawn up by the Ministry of Foreign Affairs~ szkodowy - damage report~ ustaleń - a statement of understanding~ wprowadzający zmiany - an amending protocol~ zajęcia - seizure protocol~ załączyć do - to attach to the record/minutes~ zdawczo-odbiorczy - delivery-acceptance act, protocol of transfer and receipt~ z dochodzenia i śledztwa - records of police inquiries and investigations~ z posiedzeń - minutes of the proceedings/ meetings~ z przesłuchania - transcript of hearing~ z wizyty - mission/sight visit protocol

EU Resolution~ Komitetu Ministrów - Committee of Ministers resolution, resolution of the Committee of Ministers~ międzynarodowa - international resolution~ parlamentarna - parliamentary resolution

recommendation~ dotyczące sposobów realizacji celu - recommendations on how to achieve a goal~ dotyczące zatrudnienia - employment guidelines~ inspektora pracy - injunction/ recommendation made by a labour inspector~ organizacji międzynarodowej - recommendation made by an international organization~ pokontrolne - follow-up recommendations~ projekt - draft recommendation~ realizować zalecenia - to implement recommendations~ udzielić komuś - to give sb. a recommen- dation~ wiążące - binding recommendation~ zgodnie z - in line with the guidance