Wordnet polsko-angielski


1. (a person who habitually pretends to be something he is not)
poseur, poser
synonim: pozer

2. (a theatrical performer)
actor, histrion, player, thespian, role player: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

actor, artist, player
~ mimik mummer
wywoływanie ~rów przed kurtynę curtain call

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C actor

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PLAYER

PERFORMER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m actor

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

actor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

puppeteer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

thespian

thesp

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Kraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy.
The Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.

statmt.org

(Śmiech) Trzecie: Czy arabskie postacie są grane przez jednego aktora?
(Laughter) Three: Is the Middle Eastern character being played by one?

TED

W aspekcie pracy z tekstem i aktorem, reżyser ten jest ze wszech miar tradycjonalistą.
Ostermeier is a traditionalist through and through as far as closeness to the text and acting.

Goethe Institut

Każda scena ma osobnych aktorów, ale nikt nie stoi w centrum.
Each scene has its characters, but there is no central character.

Goethe Institut

Po 30 sekundach aktor wstawał i mówił: "Rozwiązałem wszystko.
This acting student stood up after 30 seconds, and said, "I solved everything. ~~~ What do I do now?"

TED

How can an actor play opposite a lovely leading lady if he's uncertain?
Jak może aktor grać naprzeciw pięknej gwiazdy nie będąc pewnym siebie?

By the year of 1592... ...Shakespeare was already an actor and a playwright.
W roku 1592 Szekspir był już znany jako aktor i dramaturg.

And here we thought you were something simply so base as an actor.
A my tu myśleliśmy, że byłeś czymś po prostu tak jak podły aktor.

The first thing an actor must learn is humility, Geoffrey.
Pierwszą rzeczą, jakiej aktor musi się nauczyć to pokora, Geoffrey.

Anyway, they do say that you're a better shot then actor!
W końcu mówią, że z pana lepszy strzelec niż aktor!

He's such a great actor and no one uses him any more.
Co za wstyd. To taki wspaniały aktor, a nikt już nie chce go angażować.

Of course he was more in the classical tradition...
Oczywiście, on był bardziej w teatrze, to znaczy jako aktor.

A man like yourself that is an established actor, comedian-- you're not a criminal.
Człowiek, taki jak ty - aktor, komik, nie jesteś przestępcą.

Harry, you made $35 last year as an actor.
Harry, zarobiłeś 35 dolarów w zeszłym roku jako aktor.

Every actor has to do a nude scene at least once.
Każdy aktor musi zagrać w rozbieranej scenie chociaż raz.

No. there's nothing less eroticthan an actor looking for work.
Nie, nie ma nic mniej erotycznego, niż aktor szukający pracy.

No one can do it better than... a world-renowned Jewish actor.
Nikt nie potrafi tego lepiej niż, światowy żydowski aktor.

No. That would make far too healthy towards being an actor.
Oznaczałoby to, że jesteś zbyt zdrowe chcą być aktor.

Yes, he looks like an actor from that John Singleton movie.
Tak, on wygląda jak aktor z tego filmu Johna Singletona.

He's not my favourite actor of all time.
Tak przy okazji, to nie jest mój ulubiony aktor.

That is the way you play a leading man.
To jest sposób, w jaki powinien grać główny aktor.

The place that actor always talks about on
To miejsce, o którym mówi ten aktor w telewizji.

A truly great actor illuminates the present as well as the past.
Wielki aktor rozświetla mroki zarówno teraźniejszości jak i przeszłości.

And me, a serious actor, gets to play the first off-stage Nazi.
A ja, a poważny aktor, pierwszego nazistę wyrzuconego ze sceny.

Is there any actor in the history of cinema that you wanted to be?
Czy jest jakiś aktor w historii kina, którym chiałbyś zostać?

Every young actor in Hollywood wants to be the first one in there.
Każdy młody aktor w Hollywood chce być tam pierwszy.

If the Eastern strategy is successful the EU will show itself to be a serious player on the global political stage.
Jeżeli strategia wschodnia się powiedzie, to Unia pokaże się jako poważny aktor na globalnej scenie politycznej.

However, we reject the implication that the EU should replace Member States as the major actor in the process.
Odrzucamy jednak założenie, że UE powinna zastąpić państwa członkowskie jako główny aktor w tym procesie.

Two reasons, first of all I think he's a good actor okay?
Po pierwsze uważam, że to dobry aktor. Dla mnie to się liczy.

And the young actor-- he becomes the biggest movie star in the world.
A potem młody aktor.. staje się największą gwiazdą filmową na świecie.

The actor playing Mac couldn't do it. -They needed to see you at 2:00.
Aktor, który grał Mac'a nie mógł dalej grać, chcieli cię widzieć o 14.00.

The guy has to act while he's singing and sing while he's acting.
Ten aktor musi grać, gdy śpiewa, i śpiewać, gdy gra.

As an actor, you should know fretting will ruin a performance.
Aktor powinien wiedzieć, że zamartwianie się obniża wyniki.

But Treadwell is not an actor in opposition to a director or a producer.
Ale Treadwell to nie aktor kontra reżyser czy producent.

Not one Arabic actor left in America.
Ani jeden arabski aktor nie został w Ameryce.

So what if some homo actor is dead.
Co z tego, że zginął jakiś aktor pedzio?

be weird seeing some actor pretending to be Ben's dad.
Głupio będzie, jak jakiś aktor zagra tatę Bena.

No matter how great the actor, it's hard to play the horse.
Nieważne jak wielki jest aktor, trudno zagrać konia.

You went to sleep a wretch... you awake an actor!
Poszedłeś spać jako włóczęga. a obudziłeś się jako aktor!

The actor my grandfather worked for was John Wilkes Booth.
Aktor, dla którego pracował mój dziadek, to John Wilkes Booth.

Connery is the only actor of the bunch.
Connery to jedyny prawdziwy aktor w tej grupie.

No, sir, that was just an actor in a play.
Nie sir, to aktor tylko grał swoją rolę.

So this celebrity's sure he's been set up.
Więc ten aktor jest pewien, że został ustawiony.

Turns out that I am quite the actor.
Wychodzi na to, że niezły ze mnie aktor.

What kind of an actor can't even say, Mmm...noodle soup?
Jaki aktor nie potrafi rzec: Zupa z kluskami?

The secret to great acting, great acting: ignoring whatever the other actor is doing.
Sekretem świetnego aktorstwa, świetnego aktorstwa: jest ignorowanie wszystkiego co robi drugi aktor.

The farmer is Robert Browner, who goes back to 1909 as a film actor.
Ten farmer to Robert Browner, który zaczynał jako aktor w 1909 roku.

Tall, handsome,distinguished actor... ...to play Robin Hoodfor the new millennium.
Wysoki, przystojny, dystyngowany aktor do roli Robin Hood'a nowego tysiąclecia.

That actor who shot himself, the one who plays Superman.
Ten aktor, który się zastrzelił, ten co grał Supermana.

And you and this... actor, what do you plan to do on Bastille Day?
Ty i ten... aktor, co zamierzacie robić w obchody dnia Bastille?

And every actor I meet, they're all... well, you know.
I każdy aktor którego spotkałem, wszyscy byli... Sama wiesz.

Okay, either that guy is a phenomenal actor or he's dead.
Dobra... albo ten facet to fenomenalny aktor, albo nie żyje.

Why can't you be satisfied with a reliable, sober actor?
Dlaczego nie wystarczy ci solidny, trzeźwy aktor?

You sound like a Shakespearean actor from a Savannah pogrom.
Jak szekspirowski aktor z pogromu w Savannah.

Her husband is that great Polish actor, Joseph Tura.
Jej mąż to wielki polski aktor Józef Tura.