Słownik polsko-angielski

update; updating
~ map - updating (of) maps
~ sytuacji - situation update

Wordnet polsko-angielski

(information or data that updates
"do you have the latest software update?"
"I just heard the update on the unemployment figures")
update

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bringing up-to-date

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. update
2. revision ~ środków wartości trwałych fixed assets revaluation ~ wartości revaluation adjustment ~ wartości środków trwałych fixed assets revaluation ~ wyceny aktywów finansowych revaluation of financial assets

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f 1. actualization 2. update, updating ~ danych data update ~ wartości środków trwałych fixed assets revaluation ~ wyceny revaluation ~ wyceny aktywów finansowych revaluation of financial assets

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. actualization
2. update, updating

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

updating
update
~ danych - info. data updating
~ map powodziowych flood map update
~ dokumentacji updating documentation
~ planu PP plan updating
plan revision
~ plików file updating
~ programów inwestycyjnych updating investment programmes
~ warunków pozwolenia updating permit conditions

Słownik techniczny polsko-angielski

f updating

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

updating~ danych data updating~ dokumentacji updating documentation~ programów inwestycyjnych updating investment programmes~ warunków pozwolenia pr. updating permit conditions~ zezwolenia licence updating

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

actualization

updating

Nowoczesny słownik polsko-angielski

patch

upgrade

revision

update

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ośmielam się twierdzić, że nikt nie wątpi w konieczność aktualizacji istniejących przepisów.
I daresay nobody doubts the need for the existing legislation to be updated.

statmt.org

Po wykonaniu tej aktualizacji trzeba będzie najprawdopodobniej ponownie uruchomić system.
Then, try Maps again to confirm if this step resolved your problem.

Google

Czas ostatniej aktualizacji jest pokazywany w pobliżu paska menu.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Google

Aktualizacja danych na koncie AdWords może potrwać do 24 godzin.
The changes can take up to 24 hours to be reflected in your AdWords account.

Google

Listopad 2005 roku (ostatnia aktualizacja w sierpniu 2008 roku)
online-redaktion@goethe.de November 2005 (updated in August 2008) Related links

Goethe Institut

We therefore need to bring them up to date, to soften the potential consequences of further crises in the future.
Konieczna jest zatem aktualizacja, tak aby złagodzić potencjalne skutki kolejnych kryzysów w przyszłości.

The aim of this legislation is to update the directives in line with the latest market and regulatory developments.
Ich celem jest aktualizacja dyrektyw zgodnie z ostatnimi zmianami rynkowymi i regulacyjnymi.

It is important regularly to update the limit values for public exposure to electromagnetic fields.
Ważna jest regularna aktualizacja dopuszczalnych limitów narażenia społeczeństwa na pola elektromagnetyczne.

It has to be said that it really is important to amend the existing legislation and bring it up to date.
Trzeba powiedzieć, że zmiana i aktualizacja istniejącego prawodawstwa są naprawdę ważnymi kwestiami.

It is therefore highly necessary to update the directive covering this area.
W związku z tym niezwykle ważna jest aktualizacja dyrektywy dotyczącej tego obszaru.

On the issue of Members' salaries, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie posłów, to jego aktualizacja nie należy do obowiązków Parlamentu.

It is therefore necessary to update the legislation on the collection of data and statistics.
Dlatego konieczna jest aktualizacja prawodawstwa dotyczącego gromadzenia danych i tworzenia zestawień statystycznych.

Updating means we have an inquisitive mind, we're still young and beautiful.
Aktualizacja oznacza że mamy dociekliwy umysł, jesteśmy ciągle piękni i młodzi.

I also believe that updating the definitions of some kinds of tobacco products is essential in order to guarantee an increased level of health protection.
Sądzę również, że aby zagwarantować wyższy poziom ochrony zdrowia niezbędna jest aktualizacja definicji pewnych rodzajów wyrobów tytoniowych.

The limit values should therefore be regularly updated to guarantee the public a suitable level of protection.
Z tego względu konieczna jest regularna aktualizacja wartości granicznych, zapewniająca społeczeństwu odpowiedni poziom ochrony.

The old directive on measures to combat bluetongue from 2000 needs to be improved and updated.
Konieczna jest poprawa i aktualizacja starej dyrektywy w sprawie środków przeciwdziałania chorobie niebieskiego języka z 2000 roku.

Apart from these new provisions, the proposed Directive will entirely recast and update the old Horizontal Excise Directive of 1992.
Oprócz tych nowych przepisów, dzięki projektowanej dyrektywie dokonana zostanie całkowita zmiana kształtu i aktualizacja starej horyzontalnej dyrektywy akcyzowej z 1992 roku.

The aim of this proposal is to update the standards that date back to 1990 on the marketing of poultrymeat, by adapting them to the new market reality.
Celem tego wniosku jest aktualizacja pochodzących z lat 90. ubiegłego stulecia norm handlowych dotyczących mięsa drobiowego przez ich dostosowanie do nowej rzeczywistości na rynku.

An update to reflect this was therefore urgently needed.
Dlatego też niezbędna była aktualizacja odzwierciedlająca ten stan rzeczy.

Therefore, the provisions regarding information about prescribed drugs need to be updated.
Niezbędna jest więc aktualizacja przepisów dotyczących informacji na temat leków wydawanych na receptę.

As Mr Portas himself says, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
Jak pan poseł Portas sam mówi, aktualizacja wynagrodzeń nie należy do obowiązków Parlamentu.

A first, important point in this report is the updating and coordination of existing rules on safety requirements for tanks and vehicles.
Po pierwsze ważnym punktem tego sprawozdania jest aktualizacja i koordynacja obowiązujących przepisów dotyczących wymogów bezpieczeństwa dla zbiorników i pojazdów.

It is also vital to update legal texts designed to improve social justice and respect for the rights of local and indigenous communities.
Konieczna jest ponadto aktualizacja aktów prawnych mających na celu zagwarantowanie ochrony sprawiedliwości społecznej i poszanowania praw społeczności lokalnych i rdzennych mieszkańców Konga.

As is clear to any analyst, it is essential for international security that there be control of these products, and that the regulations establishing the relevant control mechanisms be constantly updated in line with technological developments.
Każdy analityk wie, że z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego konieczna jest kontrola tych produktów oraz bieżąca aktualizacja przepisów przewidujących odpowiednie mechanizmy kontroli stosownie do rozwoju technicznego.

This report aims to update Directive 2000/75/EC, which adopts certain provisions relating to measures for combating and eradicating bluetongue.
Celem przedmiotowego sprawozdania jest aktualizacja dyrektywy 2000/75/WE, zawierającej pewne przepisy odnoszące się do środków na rzecz zwalczania i likwidacji choroby niebieskiego języka.

I repeat that this will be an updating of the existing Barcelona process.
Powtarzam, że będzie to aktualizacja obecnego procesu barcelońskiego.

We had said that the update would be around the rate of inflation.
Powiedzieliśmy, że aktualizacja budżetu będzie wielkości wskaźnika inflacji.

This is a list of the morning canvass.
To jest lista porannych przesłuchań, aktualizacja co godzinę.

Abby, I swear, it's just a routine upgrade of your security system.
Abby, przysięgam, to tylko rutynowa aktualizacja waszego systemu.

That's the system upgrade we just talked about installing, so...
To jest właśnie ta aktualizacja systemu o której właśnie rozmawialiśmy, więc...

Updating the Competition Policy is a particularly important factor in the preparation of the new security structure and operation of the EU competition policy.
Aktualizacja polityki konkurencji jest szczególnie ważnym czynnikiem w procesie przygotowywania nowej struktury bezpieczeństwa i funkcjonowaniu unijnej polityki konkurencji.

It is therefore a good thing that EU bodies have agreed on an interinstitutional basis that Community law must be updated and condensed.
Z tego względu dobrze, że organy UE uzgodniły na szczeblu międzyinstytucjonalnym, że konieczna jest aktualizacja i skrócenie prawa wspólnotowego.

It is therefore necessary to update the legislation in force on the subject and ensure better implementation and interpretation of the Unfair Commercial Practices Directive.
Konieczna jest zatem aktualizacja obowiązujących przepisów w tym zakresie i zapewnienie skuteczniejszego wdrażania i lepszej wykładni dyrektywy w sprawie praktyk handlowych.

The updating and optimisation of the legal framework for the collection of statistical data in the field of tourism in the EU is extremely important in this respect.
Aktualizacja i optymalizacja ram prawnych dla gromadzenia danych statystycznych w dziedzinie turystyki w UE jest z tego względu niezwykle istotna.

Therefore, I think that further updating, consolidation and simplification of EU law is essential, as is the repeal of a great many unnecessary legal acts, so that the provisions which are in force are simple, clear and understandable.
Dlatego uważam, że konieczna jest dalsza aktualizacja, konsolidacja, uproszczenie prawa unijnego, a także uchylenie szeregu niepotrzebnych aktów prawnych, tak aby obowiązujące przepisy były proste, przejrzyste i zrozumiałe.

My first update as full-fledged wedding planner.
Moja pierwsza aktualizacja, jako pełnoprawny konsultant ślubny.

Obviously, an update and improvement of the Regulation on the computerized reservation system is necessary and I appreciate the work of all the colleagues in the commission.
Oczywiście aktualizacja i poprawa rozporządzenia w sprawie systemów rezerwacji komputerowej jest niezbędna i doceniam pracę wszystkich kolegów i koleżanek posłów w komisji.

Admittedly, the European Council and Parliament had agreed that this update would take place in 2008-2009, but that was four years ago, which is an eternity.
Rzeczywiście Rada Europejska i Parlament ustaliły, że aktualizacja ta nastąpi w latach 2008-2009, ale to było cztery lata temu, a to cała wieczność.

It should transform the body from a temporary foundation into a permanent one; above all, this must be accompanied by a simultaneous increase in staff and an updating of the extremely important Articles 2 and 3 in its Rules of Procedure.
Powinna ona przekształcić ten organ z fundacji tymczasowej, w stałą; przede wszystkim musi temu towarzyszyć jednoczesny wzrost liczby personelu oraz aktualizacja niezwykle ważnych art. 2 i art.

Update on the headcount,Madam President.
Aktualizacja danych o populacji, pani prezydent.

Better update those hepatitis shots, bro.
Lepsza aktualizacja te strzały zapalenia wątroby , brat

The update for 2007 has been done, but it will first be presented to the board of directors of the fund, which is a Luxembourg non-profit organisation.
Aktualizacja za 2007 r. została przeprowadzona, ale w pierwszym rzędzie zostanie ona przedstawiona zarządowi funduszu, który jest organizacją nienastawioną na zysk z siedzibą w Luksemburgu. Panie przewodniczący!

This is helped by updating the Schengen and VIS surveillance systems and by incorporating the Prüm Treaty into Community law.
Pomaga w tym aktualizacja systemów nadzoru Schengen i VIS oraz włączenie konwencji z Prüm do prawa wspólnotowego.

Click system upgrade.
Kliknij aktualizacja systemu.

Another update: You will recall I introduced you guys tothe Quadro Tracker.
Następna aktualizacja: Przypomnicie sobie, że przedstawiłemwam Quadro Tracker.

I support the communication system which mentions various strategies that could be implemented, such as supporting the development of teachers' competences, updating assessment methods and introducing new ways of organising learning.
Popieram system komunikacji, w którym wspomina się o różnych strategiach, jakie można wdrożyć, takich jak wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli, aktualizacja metod oceny oraz wprowadzenie nowych sposobów organizacji uczenia się.

Its goal is to update and streamline the regulatory framework applicable to the European statistics on tourism in order to take into account the latest trends in the area.
Jego celem jest aktualizacja i usprawnienie ram regulacyjnych mających zastosowanie w odniesieniu do europejskich statystyk w dziedzinie turystyki w odpowiedzi na najnowsze tendencje w tej dziedzinie.

These upgrades to the Euro-Mediterranean free trade agreements can contribute to economic and political stability in this key region, consolidating a single area of peace, development, justice, equality, freedom, plurality, democracy and respect.
Aktualizacja eurośródziemnomorskich umów o wolnym handlu może przyczynić się do stabilności gospodarczej i politycznej w tym kluczowym regionie, ugruntowując jednolity obszar pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, równości, wolności, pluralizmu, demokracji i szacunku.

I also agree with the rapporteur's position that upgrades to the Euro-Mediterranean free trade agreements can contribute to economic and political stability in this region that is key to consolidating a single area of peace.
Popieram również stanowisko sprawozdawcy, że aktualizacja eurośródziemnomorskich umów o wolnym handlu może przyczyniać się do gospodarczej i politycznej stabilności w tym regionie, który ma kluczowe znaczenie dla ugruntowania jednolitego obszaru pokoju.

in writing. - The EPLP believes that the upgrading of VAT requirements for financial services has been long overdue.
na piśmie. - Europejska Partia Ludowa jest przekonana, że aktualizacja wymogów w zakresie podatku VAT od usług finansowych jest dużo spóźniona.

I requested in my 2008 letter to Commissioner Kyprianou that the original recommendation be revised, as it was then four years overdue for revisions, but there have still been no updates.
W 2008 roku w moim liście, skierowanym do pana komisarza Kyprianou, zwracałem się o zmianę pierwotnego zalecenia, w chwili, kiedy aktualizacja była już spóźniona o 4 lata, ale jak dotąd nadal jej nie podjęto.

As European travel habits change (e.g. the increase in short haul flights), and the tourism sector switches over to certain innovations (e.g. online bookings), it is necessary to update the legal framework, regulating the collection of statistical information in the field of tourism.
Ponieważ nawyki turystyczne Europejczyków zmieniają się (np. wzrasta liczba lotów na krótki czas), a ponadto w sektorze turystycznym przybywa innowacji (takich jak rezerwacje przez Internet), konieczna jest aktualizacja ram prawnych regulujących gromadzenie informacji statystycznych w dziedzinie turystyki.

The European Parliament has expressed serious concern that without an effective ECN, updating the policy would, in essence, really only be a renationalisation of the competition policy, and that would obviously undermine the idea of assuring uniform competition policy throughout the EU.
Parlament Europejski wyraził poważne obawy co do tego, że bez skutecznej sieci konkurencji aktualizacja tej polityki byłaby zasadniczo jedynie ponowną nacjonalizacją polityki konkurencji, a to bez wątpienia miałoby niekorzystny wpływ na zapewnienie jednolitej polityki konkurencji w całej UE.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the reports by Mr Fjellner aim to integrate and complete the existing European Union regulations on the subject, bringing them up to date and making them capable of tackling the challenges that technological development has created and poses for public health.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Celem sprawozdań pana posła Fjellnera jest integracja i uzupełnienie istniejących rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących tej dziedziny, ich aktualizacja oraz dostosowanie ich do wyzwań, jakie stwarza rozwój techniki w odniesieniu do zdrowia publicznego.