Wordnet polsko-angielski


1. (the process of absorbing nutrients into the body after digestion)
assimilation, absorption
synonim: przyswajanie

2. (the social process of absorbing one cultural group into harmony with another)
assimilation, absorption: :

3. (a linguistic process by which a sound becomes similar to an adjacent sound)
assimilation: : synonim: upodobnienie
synonim: asymilacja fonetyczna

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

assimilation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C assimilation

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSORPTION

Słownik środowiska polsko-angielski

f assimilation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uptake

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jedną z nich jest poszanowanie praw mniejszości oraz rezygnacja z polityki wynarodowienia i asymilacji mniejszości etnicznych.
One of these is respect for the rights of minorities and the removal of the policies on denationalising and assimilating ethnic minorities.

statmt.org

Deportacja czy też asymilacja kilkuset tysięcy osób jest niemożliwa, dlatego też, należy przyznać im prawa wynikające z przynależności do UE.
It is impossible either to deport or to assimilate several hundred thousand people, and so they must be given their EU rights.

statmt.org

Równocześnie jednak nauka języka kraju przyjmującego i asymilacja w środowisku lokalnym nie może oznaczać wyrzekania się własnego dziedzictwa kulturowego.
At the same time, however, learning the language of the host country and becoming locally assimilated must not mean abandoning their own cultural heritage.

statmt.org

At the same time, however, learning the language of the host country and becoming locally assimilated must not mean abandoning their own cultural heritage.
Równocześnie jednak nauka języka kraju przyjmującego i asymilacja w środowisku lokalnym nie może oznaczać wyrzekania się własnego dziedzictwa kulturowego.

We should understand that the assimilation, social integration and protection of the Roma minority are objectives that this European Union has yet to achieve.
Powinniśmy zrozumieć, że asymilacja, integracja społeczna i ochrona mniejszości romskiej to cele, które Unia Europejska musi osiągnąć.

While the objective of the European Union is the preservation of cultural diversity, minority languages and groups face the threat of extinction or assimilation.
Choć dążeniem Unii Europejskiej jest zachowanie różnorodności kulturowej, to językom grup mniejszościowych grozi wymarcie, a samym grupom - asymilacja.

It is impossible either to deport or to assimilate several hundred thousand people, and so they must be given their EU rights.
Deportacja czy też asymilacja kilkuset tysięcy osób jest niemożliwa, dlatego też, należy przyznać im prawa wynikające z przynależności do UE.

Assimilation, Charles, or extinction.
Asymilacja, Charles albo wymarcie.