Słownik polsko-angielski

suit; train; escort
~ holownicza - mar. towing train
~ honorowa - escort of honour
~ wojskowa - military escort

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

company, escort

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U company: w asyście accompanied by

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f company, attendance, escort
w asyście - attended (accompanied) by (kogoś - sb)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COMPANY

ESCORT

TRAIN

SUITE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

company (pl. companies)
escort
suite
train

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assistance

assisting

Nowoczesny słownik polsko-angielski

assist

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ale też znacznie więcej zrobiłam bez asysty mediów.
But I have also done far more without the press in the room.

statmt.org

Pomoc można wypłacać bezpośrednio organizacjom zajmującym się przedmiotową dziedziną, bez asysty państwa trzeciego.
It can be paid out directly to organisations working in the field, without the support of the third country.

statmt.org

Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.
Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.

statmt.org

That is a bona fide personal-escort service for business functions only.
To jest bona fide osobista asysta tylko do celów biznesu.

Oh, yeah, you company men Know all, see all, hear all
O tak, asysta. Wszystko wie, wszystko widzi, wszystko słyszy.