Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

refuge, sanctuary, harbour
shelter
(polityczny) political asylum, asylum
azyl dyplomatyczny: diplomatic asylumazyl na terenie przedstawicielstwa dyplomatycznego: legation asylumprawo azylu: right of asylumprośba o azyl polityczny: request for political asylumprosić o azyl: to ask for political asylumskorzystać z prawa azylu: to take shelter, to seek shelterudzielić komuś azylu: to take sb under one's shelter, to give sb asylum

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

asylu

Wordnet polsko-angielski


1. (a shelter from danger or hardship)
refuge, sanctuary, asylum
synonim: oaza
synonim: enklawa

2. (a shelter serving as a place of safety or sanctuary)
haven, oasis: : synonim: oaza
synonim: enklawa

3. (temporary housing for homeless or displaced persons)
shelter: : synonim: schronisko

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(polityczny) political asylum
(schronienie) refuge

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U refuge
asylum: prawo ~u a right of asylum

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m asylum

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HARBOUR

HARBOR

SANCTUARY

REFUGE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m asylum, refuge, sanctuary
prawo ~u right of sanctuary
szukać ~u seek refuge
udzielić komuś ~u grant asylum

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

asylum

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sanctum

Nowoczesny słownik polsko-angielski

retreat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

uważamy, że europejski pakt o imigracji i azylu nie zaspokaja interesów krajowych;
we believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;

statmt.org

Zatem system zarządzania procedurą azylową musi być wyraźnie oddzielony od imigracji.
The system governing it must therefore be clearly separate from immigration.

statmt.org

Potrzebna jest natychmiastowa pomoc humanitarna dla uchodźców birmańskich potrzebujących azylu.
Immediate humanitarian aid and refuge is needed for Burmese refugees.

statmt.org

Podobnie jak udzielanie przez Irlandię azylu trzem terrorystom należącym do IRA, skazanym przez sąd w Kolumbii.
Just as was the harbouring by Ireland of three IRA terrorists convicted in Colombia.

statmt.org

Na szczęście prawo azylu stało się prawem podstawowym, choć wiąże się z nim powinność - podobnie jak z każdym prawem.
Fortunately, it has become a fundamental right but, as with any right, there is a concomitant duty.

statmt.org

It is absolutely impossible to apply for asylum in 27 countries.
Ubieganie się o azyl w 27 krajach jest absolutnie niemożliwe.

The cost calculation, data on asylum applications and the handling of personal details are inadequate.
Kalkulacja kosztów, dane dotyczące wniosków o azyl oraz przetwarzanie danych osobowych są niewystarczające.

The only real losers are the asylum seekers.
Tak naprawdę tracą na tym wyłącznie osoby starające się o azyl.

Greece is a systematic offender of asylum seekers' fundamental rights.
Grecja systematycznie łamie podstawowe prawa osób ubiegających się o azyl.

We also call for a substantial improvement in the conditions in which asylum seekers are housed.
Żądamy także znacznej poprawy warunków, w jakich przebywają osoby ubiegające się o azyl.

People should not be detained just because they apply for asylum.
Nikt nie powinien być zatrzymywany tylko dlatego, że ubiega się o azyl.

Madam President, the number of people seeking refugee and asylum status is growing alarmingly.
Pani przewodnicząca! Liczba osób ubiegających się o azyl i status uchodźcy niepokojąco wzrasta.

These same countries are very often those sought by asylum seekers.
Będą to te kraje, które są atrakcyjne dla osób ubiegających się o azyl.

Asylum seekers, however, are not comparable to illegal immigrants.
Osób ubiegających się o azyl nie można bowiem porównywać do nielegalnych imigrantów.

All asylum seekers should have fast access to the labour market.
Wszystkim osobom ubiegającym się o azyl należy zapewnić szybki dostęp do rynku pracy.

It is not a solution to do what the Spanish Government suggested when they offered asylum to the starving prisoner.
To, co zasugerował hiszpański rząd oferując azyl głodującemu więźniowi, nie stanowi rozwiązania.

Once again, the prize for the biggest reduction in the number of asylum applications goes to France.
Raz jeszcze nagroda za najbardziej znaczące zmniejszenie liczby wniosków o azyl przypada Francji.

The example of Serbia showed us that the result was a great influx of asylum seekers.
Przykład Serbii pokazuje, że skutkiem jest ogromny napływ osób ubiegających się o azyl.

Asylum, on the other hand, is an instrument of protection that cannot be used incorrectly.
Azyl jest z kolei instrumentem ochrony, którego nie wolno błędnie stosować.

The visa-free regime is not about asylum for political or economic reasons.
W systemie bezwizowym nie chodzi o azyl ze względów politycznych lub zarobkowych.

According to the text read out, the requested intervention concerns all those who request the right of asylum.
Według odczytanego tekstu, wnioskowana interwencja dotyczy wszystkich osób starających się o azyl.

The cost of detaining asylum seekers is prohibitive.
Koszty zatrzymywania osób ubiegających się o azyl są wprost ogromne.

The people are fleeing to the north, trying to find refuge in makeshift camps.
Ludzie uciekają na północ, próbując znaleźć azyl w prowizorycznych obozach.

Applied for political asylum, citing fear of persecution from warring rebel factions.
Złożone podanie o azyl polityczny. Cytuję obawa przed prześladowaniami ze strony rebeliantów.

From there ... you can cross the Zamabaan border to seek political asylum.
Będziesz mógł przekroczyć granice z Zambią i poprosić o azyl polityczny.

Understand, he doesn't wanna go, he has a right to apply for asylum.
Zrozum, że nie chcę iść, ma on prawo do ubiegania się o azyl.

In addition, the Member States' legislation is frequently applied incorrectly and refugee and asylum-seeker status often merge.
Dodatkowo, ustawodawstwo państw członkowskich jest często stosowane nieprawidłowo, co powoduje częstokroć mieszanie statusu uchodźcy i ubiegającego się o azyl.

We are dealing with refugees, asylum seekers and displaced persons.
Mamy do czynienia z uchodźcami, ludźmi starającymi się o azyl oraz osobami, które zostały wysiedlone.

There are no statistics concerning the number of asylum seekers apprehended, and nor is it clear how they have been treated.
Brak jest danych statystycznych dotyczących liczby zatrzymanych osób ubiegających się o azyl i nie wiadomo, jak są one traktowane.

We would like to know whether there are any statistics on the number of asylum seekers apprehended.
Chcielibyśmy wiedzieć, czy istnieją dane statystyczne na temat liczby zatrzymanych osób ubiegających się o azyl.

I must remind you that the aim of the Dublin Regulation is to determine the Member State responsible for examining the asylum application.
Chciałabym przypomnieć państwu, że celem rozporządzenia dublińskiego jest określenie państwa członkowskiego, odpowiedzialnego za rozpatrzenie konkretnego wniosku o azyl.

Does it mean that the asylum seeker can choose the Member State he wants to go to, that he is free to travel on?
Czy oznacza to, że osoba ubiegająca się o azyl może wybrać sobie państwo członkowskie, do którego chce pojechać?

Let there be no doubt about this: the absurdity of the obligation to take in asylum seekers and strict compliance with the principle of non-refoulement are not being called into question.
Powiedzmy sobie, że absurdalność obowiązku przyjmowania osób ubiegających się o azyl i ścisłe przestrzeganie zasady nie podlega wątpliwości.

Will people start to question how ridiculous it is having to apply for asylum in the first country of refuge?
Czy ludzie zaczną pytać, jak absurdalny jest wymóg wnioskowania o azyl w pierwszym kraju, do którego przybyli?

The Framework Directive must also apply to seasonal workers, refugees or temporary asylum seekers.
Dyrektywa ramowa powinna mieć zastosowanie również do pracowników sezonowych, uchodźców oraz osób ubiegających się o tymczasowy azyl.

If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Jeśli niektórzy nie chcą wracać do domu, mogą poprosić swoich strażników więziennych o azyl polityczny.

All asylum seekers and all minors have already been transferred to appropriate centres.
Wszystkie osoby ubiegające się o azyl oraz wszyscy nieletni zostali już przeniesieni do właściwych ośrodków.

A number of European countries fall short when it comes to receiving asylum seekers and refugees in a dignified way.
Niektóre kraje europejskie nie radzą sobie z kwestią godnego przyjmowania osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Madam President, today this House adopted a report on minimum standards for the reception of asylum seekers.
Pani przewodnicząca! Izba przyjęła dzisiaj sprawozdanie w sprawie minimalnych norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

Where, if need be, could they ask for asylum?
Gdzie, jeśli zajdzie taka potrzeba, mają ubiegać się o azyl?

Government institutions should apply concrete, clear and equal terms when deciding whether asylum applications should be accepted.
Instytucje rządowe powinny stosować konkretne, przejrzyste i równe kryteria podczas rozpatrywania wniosków o azyl.

In fact, the response an asylum seeker gets depends on the country in which the request for asylum is lodged.
Rzeczywiście, odpowiedź, jaką uzyska osoba ubiegająca się o azyl zależy od kraju, w którym złoży wniosek.

Practicable solutions must also be found for developing cooperation between the administrative authorities responsible for examining asylum applications.
Należy także znaleźć wykonalne rozwiązania w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy władzami administracyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie wniosków o azyl.

Nobody points out, though, that it is the abuse of the procedure for illegitimate purposes that slows down the assessment of genuine asylum applications.
Jednak nikt nie zauważa, że to właśnie nadużywanie procedury dla nielegalnych celów opóźnia rozpatrywanie autentycznych wniosków o azyl.

I see no reason to throw particular suspicion on people who request asylum on these specific grounds.
Nie widzę powodu, by rzucać szczególne podejrzenia na osoby ubiegające się o azyl z tych konkretnych powodów.

After five years of debating and visiting asylum centres, it is high time that we came up with concrete measures.
Po pięciu latach debat i wizytacji ośrodków dla osób ubiegających się o azyl najwyższy czas podjąć konkretne środki.

Nevertheless, tens of thousands risked their lives by fleeing the country and requesting political asylum.
Niemniej jednak dziesiątki tysięcy ryzykowało życie, by uciec z kraju i prosić o azyl polityczny.

We should never condemn people who are forced to seek asylum or refugee status.
Nie możemy potępiać osób, które są zmuszone starać się o azyl lub status uchodźcy.

Indeed, the clearly stated objective is to ensure higher standards of treatment for asylum seekers with regard to their reception conditions.
Faktycznie, dosłownie wyrażonym celem jest zapewnienie lepszych warunków postępowania z ubiegającymi się o azyl obejmujących normy ich przyjmowania.

Evidence of this is the limits that can be seen in the directive on the reception conditions of asylum seekers.
Dowodem tego są limity zapisane w dyrektywie ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

The second point is that one cannot generalise the applications as far as the appropriateness of return operations to Afghanistan is concerned.
Po drugie nie można jednakowo traktować wszystkich wniosków o azyl z punktu widzenia odpowiedniości operacji wydalenia do Afganistanu.

So, just on this last ground, all the women fleeing from there should be given asylum.
Tak więc, tylko z tego ostatniego powodu wszystkie kobiety uciekające stamtąd powinny otrzymać azyl.

Since 2004, in particular, we have been seeing the downwards harmonisation of reception procedures and conditions.
Zwłaszcza począwszy od 2004 roku, wszyscy obserwujemy odgórną harmonizację procedur i warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

According to the UNHCR, there are 750 000 people in the world who could claim asylum.
Uchodźców, na świecie żyje obecnie 750 tysięcy osób, które mogłyby ubiegać się o azyl.

Doubtless, this must also respect the right to international protection for all those who seek asylum.
Bez wątpienia dokument ten musi obejmować także prawo do międzynarodowej ochrony dla tych wszystkich, którzy starają się o azyl.