Wordnet polsko-angielski

ethylbenzene
synonim: etylobenzen