Wordnet polsko-angielski

(a colorless oily liquid
the monomer for polystyrene)
styrene, cinnamene, phenylethylene, vinylbenzene
synonim: styren
synonim: winylobenzen

Słownik techniczny polsko-angielski

m phenylethylene, styrene