Wordnet polsko-angielski

phenylhydrazine

Słownik techniczny polsko-angielski

f phenylhydrazine