Słownik polsko-angielski

ek. trade; commerce
~ bronią - arms trade, arms commerce
~ bronią i amunicją - trade in arms and ammunition
~ końmi - horse-trade, trade in horses
~ materiałami nuklearnymi - trade in nuclear material
~ morski - seaborne trade, maritime trade
~ narkotykami - trade in narcotic drugs
~ niewolnikami - hist. slave traffic, slave trade
~ okresu pokoju - peacetime trade
~ okresu wojny - wartime trade
~ transatlantycki - transatlantic trade
~ wojskowy - military trade
~ wzajemny - mutual trade
~ zagraniczny - foreign trade
~ zamorski - overseas trade

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

trade, commerce
~ detaliczny/hurtowy retail/wholesale trade
~ wewnętrzny/zagraniczny/międzynarodowy domestic/foreign/international/overseas trade
~ niewolnikami slave trade
wolny ~ free trade
~ wymienny barter, truck
prowadzić ~ to carry trade
~ między... trade between...
rozwijać ~ to build up/to develop trade

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U trade
commerce: ~ detaliczny retail trade
wolny ~ free trade
~ elektroniczny e-business, e-commerce
~ międzynarodowy international trade
~ zagraniczny foreign trade
~ krajowy home trade
~ narkotykami drug traffic (-king)

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1.commerce 2. trade 3. trading~el akcjami shares trading ~el akcjami zwykłymi equities trading ~el elektroniczny e-commerce~el giełdowy exchange dealings ~el jednostronny one-way trade ~el legalny fair dealing, lawful trade ~el na termin forward trading ~el niewidzialny unvisible trade~el obligacjami bond trading ~el pakietami akcji block trade ~el papierami wartościowymi securities dealings, securities trading ~el prywatny private trading ~el terminowy forward dealings ~el tranzytowy transit trade ~el walutą money trade ~el wielostronny multilateral trade ~el widzialny visible trade~el wymienny barter ~el za gotówkę cash trade bariery ~lu trade barriers bilans ~lu trade balanceblokada ~lu trade blockadedeficyt ~lu trade deficitmonopol ~lu trade monopoly ograniczenia ~lu trade restrictions ożywienie ~lu animation in the market zastój w ~lu stagnation of trade zysk z ~lu proceds of trade popierać rozwój ~lu to promote trade

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. commerce
2. trade, trading ~el akcjami shares trading ~el akcjami zwykłymi equities trading ~el bronią trade in arms ~el detaliczny retail trade ~el dewizami dealings in foreign trade ~el dwustronny reciprocal trade ~el eksportowy export trade ~el elektroniczny e-business, e-commerce, electronic business, electronic commerce ~el giełdowy exchange dealings ~el gotówkowo-wymienny countertrade ~el hurtowy wholesale trade ~el importowy import trade ~el internetowy e-business, e-commerce, electronic business ~el jednostronny one-way trade ~el kolonialny colonial trade ~el komisowy commission trade ~el krajowy home trade ~el legalny fair dealing, lawful trade ~el międzynarodowy international trade ~el morski maritime trade ~el na termin forward trading ~el na większą skalę niż pozwala na to własny kapitał obrotowy overtrading ~el narkotykami drug trafficking ~el nieuczciwy fraudulent trading ~el obligacjami bond trading ~el obnośny hawking trade, door-to-door selling ~el opcjami option trading ~el papierami wartościowymi securities dealings, securities trading ~el pokątny illicit trade ~el prywatny private trading ~el reeksportowy re-export trade ~el reglamentowany state-controlled trade ~el reimportowy re-import trade ~el samoobsługowy self-service trade ~el sezonowy seasonal trade ~el spółdzielczy cooperative trade ~el światowy world trade ~el terminowy forward dealings ~el tranzytowy intermediate trade, transit trade ~el wewnętrzny domestic trade, internal trade ~el wielostronny multilateral trade ~el wolny free trade ~el wszystkimi rodzajami towarów general trade ~el wymienny barter ~el zagraniczny foreign trade ~el zamienny barter, truck ~el zamorski oversea trade ~el zgodny z prawem lawful trade bariery ~lu trade barriers gałąź ~lu branch of trade kanały ~lu trade channels liberalizacja ~lu liberalization of trade monopol ~lu trade monopoly ograniczenia ~lu trade restrictions ożywienie ~lu animation in the market reglamentacja ~lu trade control statystyka ~lu trade technique wolny ~el free trade wolumen ~lu volume of trade zastój w ~lu stagnation of trade znajomość ~lu trade knowledge zysk z ~lu proceds of trade dorobić się na ~lu to make one’s fortune in trade popierać rozwój ~lu to promote trade prowadzić ~el to trade in a commodity trudnić się ~lem to be in trade ukazać się w ~lu to appear on the market zajmować się ~lem to engage in trade

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRADE

BUSINESS

MARKET

SHOP

COMMERCE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. commerce
2. trade, trading

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m trade; commerce; ~ wymienny barter; ~ zagra-niczny foreign trade

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

commerce, trade, trading

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

trade
commerce
traffic
business

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

trade
commerce
~ detaliczny - retail (trade)
~ hurtowy - wholesale (trade)

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

commerce
trade
trading
~ emisjami - emissions trading

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

tradetrading~ emisjami emission trading, trade in emissions~ limitami odpadów (komunalnych) deponowanych na składowiskach trading landfill allowances~ pozwoleniami na emisję trade in emission permits~ odpadami niebezpiecznymi trade in hazardous wastes~ surowcami wtórnymi trade in secondary raw materials~ złomem trade in scrap metal

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

commercial

retail

trading

traffic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

trafficking

deal

mercantilism