Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

viridans haemolysis, viridans hemolysis