on site inspection = local inspection = Augenschein (D) = inspeccion (Esp.) = ispezione (I) : means of establishing facts by which the arbitral tribunal inspects premises, usually in the presence of the parties. See Art. 7

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are reams of pages of rules, accompanied by an extensive inspection procedure.
Chodzi o całe stosy przepisów, którym towarzyszy drobiazgowa procedura kontrolna.

statmt.org

We need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
Musimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.

statmt.org

As a result of many inspections, payments of own resources and interest were demanded.
W wyniku wielu kontroli zażądano wypłat środków własnych wraz z odsetkami.

statmt.org

It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.

statmt.org

The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
Kontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.

statmt.org