Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Internet
światowa sieć ~tu (Internet) World Wide Web, WWW

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m komp. the Internet, the Web
w Internecie - on the Internet

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

the internet

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m Internet za pośrednictwem ~tu through the Internet szukać informacji w ~cie to search the Internet for information

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m Internet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Internet

the Web

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Stanowi część portalu Europa – oficjalnego portalu internetowego instytucji UE.
It forms part of the Europa portal, which is published by the EU institutions.

europa.eu

Strony internetowe: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Related websites: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark

europa.eu

Naszym zdaniem należy również przyjrzeć się produktom sprzedawanym przez Internet.
We also believe that we need to take a look at those products that are sold online.

statmt.org

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.
Official Journal of the European Union and is available on the ECB’s website.

ECB

Wiemy, jak sieci internetowe, ogrom danych i informacji, mogą zmienić społeczeństwo.
We've seen how distributed networks, big data and information can transform society.

TED

The internet gives citizens more independence and ensures impartial administration of their affairs.
Internet daje obywatelom więcej niezależności i zapewnia bezstronne administrowanie ich sprawami.

The Internet is today an unavoidable component of the life of European citizens regardless of their age.
Internet jest obecnie nieuchronną składową życia europejskich obywateli bez względu na ich wiek.

It is very important for us to focus on terrorist propaganda conducted over the Internet.
Bardzo ważne jest, że zwracamy uwagę na propagandę terroryzmu przez internet.

The internet and mobile phones are a wonderful, exciting opportunity.
Internet i telefony komórkowe stanowią cudowne wynalazki, zapewniające fascynujące możliwości.

I will dwell on the horrifying statistics on child abuse via the Internet.
Poruszę kwestię wstrząsających danych statystycznych dotyczących wykorzystywania dzieci poprzez Internet.

The internet poses numerous threats, which children need to be shielded against more effectively than is the case now.
Internet stwarza liczne zagrożenia, przed którymi należy dzieci chronić znacznie skuteczniej niż dotychczas.

As we know, the Internet plays an extremely important role in providing citizens with access to EU documents.
Jak wiemy ogromną rolę w procesie wglądu obywateli do dokumentów Unii stanowi internet.

The Internet is a vital part of our interconnected information society.
Internet stanowi dziś bardzo ważny element naszego wzajemnie połączonego społeczeństwa informacyjnego.

The Internet can never replace time spent in dialogue between parents and children.
Internet nigdy nie zdoła zastąpić dialogu między rodzicami i dziećmi.

The Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.
Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.

It is plain to see that international trade and the Internet are mutually beneficial.
Wyraźnie widać, że handel międzynarodowy i Internet przynoszą sobie wzajemne korzyści.

The Internet is, of course, a cheap and simple tool to achieve this.
Internet jest oczywiście tanim i prostym instrumentem realizacji tego celu.

The Internet provides fertile ground for bypassing regulations and having no restrictions on expression.
Internet tworzy żyzny grunt pod obejście przepisów i brak jakichkolwiek ograniczeń wypowiedzi.

Secondly, I should mention protection of intellectual property in connection with artistic material which can easily be passed on via the Internet.
Po drugie ochrona praw autorskich łatwo przekazywalnych przez Internet treści artystycznych.

Nowadays the Internet has become the basis for all our personal and institutional relations.
W dzisiejszych czasach Internet stał się podstawą wszystkich naszych stosunków osobistych i administracyjnych.

On the other hand, the Internet can also be a convenient communication tool for criminals and terrorists.
Z drugiej strony Internet bywa też dogodnym narzędziem komunikacji dla przestępców, terrorystów.

The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet to miejsce spotkań, forum wolnych informacji, coś w rodzaju wspólnej ziemi.

Electronic communication and the internet have become the main tools of our modern societies.
Komunikacja elektroniczna i internet stały się głównymi narzędziami naszych nowoczesnych społeczeństw.

Nowadays, more and more people are putting their holidays together themselves and booking trips on the Internet.
Obecnie coraz więcej osób samodzielnie planuje wakacje i rezerwuje je przez Internet.

The possibilities offered by the Internet have also led to the emergence of a completely different kind of travel behaviour.
Możliwości, które daje nam Internet doprowadziły do rozwoju zupełnie innych zachowań turystycznych.

We are analysing the feedback we gathered from the recent online public consultation.
Analizujemy informacje zwrotne, które zebraliśmy podczas poprzednich konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Internet.

It is not easy to collect a million signatures, even if, perhaps, you can use the Internet to do so.
Nie jest łatwo zebrać milion podpisów, nawet jeśli ma się do dyspozycji Internet.

The sale of medicines via the Internet is also included within the framework of the new rules.
Sprzedaż leków przez Internet również została uwzględniona w ramach nowych przepisów.

The report tackles the relevant issue of sales via the Internet, which is part of the legal supply chain.
W sprawozdaniu uwzględniono kwestię sprzedaży przez Internet, który jest częścią legalnego kanału dystrybucji.

That is one of the main routes by which counterfeit drugs end up on the European market.
Internet jest jedną z głównych dróg, którymi podrobione lekarstwa docierają na rynek europejski.

We also believe that we need to take a look at those products that are sold online.
Naszym zdaniem należy również przyjrzeć się produktom sprzedawanym przez Internet.

The Internet and its various tools are not in themselves oppressive.
Internet i różne narzędzia internetowe same w sobie nie są opresyjne.

Firstly, for the development of e-commerce, high-speed broadband is an absolute prerequisite.
Po pierwsze, warunkiem koniecznym rozwoju handlu elektronicznego jest szybki Internet szerokopasmowy.

I think President Sarkozy's idea was an excellent one because the Internet is a global phenomenon.
Uważam, że prezydent Sarkozy miał doskonały pomysł, bo internet to zjawisko globalne.

Banks move the money, the rest is processed by phone or Internet.
Banki obracają pieniędzmi, a resztę załatwiam poprzez telefon i internet.

You are not drinking a stranger's breast milk you bought on the Internet.
Nie będziesz piła mleka z obcej piersi kupionego przez internet!

Now, I don't know anything about munitions, but that's what the Internet's for, right?
Nie wiem nic o sprzęcie bojowym, ale od czego jest internet, prawda?

How do you know I didn't buy this badge over the Internet?
Skąd wiecie, że nie kupiłem sobie tej odznaki przez Internet?

You know, sometimes she likes to stay up late and shop online.
Wie pan, czasami lubiła siedzieć do późna i robić zakupy przez Internet.

He's finding people to help him do it on the damn internet.
Znajduje ludzi, którzy mu pomagają to zrobić przez pieprzony internet.

I can't believe you're gonna stand me up on our first web chat date.
Nie wierzę, że mnie wystawiłeś na pierwszej randce przez internet.

He went there to warn her that it could be dangerous meeting someone online.
Poszedł tam żeby ją ostrzec jak niebezpieczne może być poznanie kogoś przez internet.

So it seems like this Internet thing is here to stay, huh?
Wygląda na to, że ten cały internet się jednak przyjmie.

It is true that the internet has become one of the principal means of access to knowledge and learning.
Prawdą jest, że Internet stał się jedną głównych dróg dostępu do wiedzy i nauki.

In my opinion, we should have this material only on the Internet and put a stop to printing it out.
Moim zdaniem powinniśmy mieć dostęp do tych materiałów jedynie przez Internet i zaprzestać ich drukowania.

It also broaches the important issue of the standardisation of clauses in contracts covering transactions conducted via the internet.
Poruszono też ważny problem standaryzowania warunków zawierania umów w ramach transakcji zawieranych przez internet.

The Internet offers children excellent opportunities to communicate and to obtain information, but we must ensure that they do so safely.
Internet oferuje dzieciom wspaniałe możliwości komunikowania się i pozyskiwania informacji, ale musimy zapewnić, że będą one to czynić bezpiecznie.

For many of us, however, the Internet is also a battlefield for the protection of citizens' fundamental rights.
Dla wielu z nas Internet jest jednak również polem walki o ochronę praw podstawowych obywateli.

Digital television, mobile phones, computers and even internet are already used by some of the elderly.
Część osób starszych już teraz korzysta z takich urządzeń, jak telewizja cyfrowa, telefony komórkowe, komputery, a nawet Internet.

The Internet is more than just a copying machine or a channel for the illegal dissemination of films or music.
Internet to nie tylko maszyna do kopiowania czy kanał nielegalnej dystrybucji filmów i muzyki.

For my younger brother, the Internet is as natural as watching television or chatting in the school playground at break time.
Dla mojego młodszego brata Internet jest czymś tak naturalnym, jak oglądanie telewizji czy rozmowy na boisku szkolnym podczas przerwy.

The report also highlights the opportunities offered today by the Internet in terms of accessing, promoting and disseminating culture.
Sprawozdanie podkreśla także możliwości, jakie oferuje dzisiaj Internet w zakresie dostępu, promowania i rozpowszechniania kultury.

Another way would be to encourage the mobility of suppliers, enabling them to render their services via the Internet or by means of text messages.
Innym rozwiązaniem byłoby sprzyjanie mobilności dostawców poprzez aktywowanie ich, aby wykonywali usługi przez Internet lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych.

The internet cannot be a tool of terrorism, child traffickers and incitements to violence.
Internet nie może być środkiem wspierającym rozwój terroryzmu, handel dziećmi czy zachęcającym do przemocy.

While we enjoy the freedom which the internet affords, we must recognise that with freedom come responsibilities.
Korzystając ze swobód, których źródłem jest Internet, musimy pamiętać o związanej z nimi odpowiedzialności.