Słownik polsko-angielski

ek. investment
~ obronna - defensive investment
~ wojenna - wartime investment
~ wojskowa - military investment
~ zbrojeniowa - armament investment

Wordnet polsko-angielski


1. (money that is invested with an expectation of profit)
investment, investment funds


2. (the commitment of something other than money (time, energy, or effort) to a project with the expectation of some worthwhile result
"this job calls for the investment of some hard thinking"
"he made an emotional investment in the work")
investment: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

investment

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C investment
capital expenditure

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f investment
poważna inwestycja - heavy investment

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f investment ~a bezpośrednia direct investment ~a brutto gross investment ~a długoterminowa long-term investment ~a finansowa financial investment ~a indukowana induced investment ~a konsumpcyjna consumer investment ~a krótkoterminowa short-term investment ~a netto net investment ~a nieelastyczna względem stopy procentowej interest-inelastic investment ~a planowa plan investment, planned investment ~a “pod klucz” turnkey investment ~a prywatna private investment ~a wewnętrzna inward investment ~a produktywna productive investment ~e bezpieczne safe investment ~e bieżące current investments ~e czułe na zmianę stóp procentowych interest-sensitive purchases ~e dochodowe revenue-bearing investment ~e finansowe financial investment ~e generujące dochody revenue-generating investments ~e globalne total investments ~e kapitałochłonne capital-using investments ~e kapitałooszczędne capital-saving investments ~e kapitałowe capital investments ~e limitowane capital expenditure within the investment limit ~e modernizacyjne modernization investments ~e na niepublicznym rynku kapitałowym private equity ~e nieporodukcyjne unproductive investments ~e nowe new investments ~e o długim okresie zwrotu investments with a long recoupment period ~e o krótkum okresie zwrotui investments with a short recoupment period ~e o niskiej stopie zwrotu low return investments ~e o stałej stopie oprocentowania fixed-interest investments ~e państwowe government investments ~e pobudzone induced investments ~e portfelowe portfolio investments ~e pośrednie portfolio investments ~e pozabilansowe off balance sheet financing ~e pozalimitowe capital expenditure beyond the investment limit ~e produkcyjne business investements ~e przemysłowe industrial investment ~e publiczne public capital investments ~e racjonalizacyjne rationalization investments ~e realne real investments ~e restytucyjne investments for replacement ~e rolne investments for replacement ~e rozpoczęte assets under construction ~e rozwojowe fresh investments ~e rzeczowe investments in material ~e stałe fixed investments ~e utrzymywane do upływu terminu zapadalności held-to-maturity investments ~e w człowieka human investments ~e w kapitale trwałym capital investments ~e w majątek trwały capital spending ~e w papiery wartościowe portfolio investment ~e w pewne akcje blue-chip investments ~e w toku construction in progress ~e zagraniczne foreign investments ~e zagranicznego inwestora foreigners’ investments ~e zdecentralizowane decentralized investments ~e ze środków własnych investments out of own resources dochód z ~i investment income efektywność ~i efficiency of investment finansowanie ~i financing of investments kierunki ~i directions of investments koszt ~i cost of capital investments nadmierne ~e excessive investments niedostateczne ~e underinvestment planowanie ~i planning of investments popieranie ~i promotion of investments realizacja ~i implementation of investments samofinansowanie ~i self-financing of investments skłonność do ~i propensity to invest spadek ~i drop in investment stopa ~i investment ratio struktura ~i investment ratio wolumen ~i investment total obcinać ~e to cut investments ograniczać ~e to restrain investments pobudzać ~e to stimulate investments podejmować nowe ~y to go in for new projects wykonywać ~e to implement capital projects

Słownik architektury polsko-angielski

(f) investment

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAPITAL EXPENDITURE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f investment
(budowa) construction

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon. capital expenditure

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

ekon. investment (przedsięwzięcie) project
~ budowlana - construction investment, building project
~ ochrony środowiska pollution control investment, environmental protection investment
~ samorządowa local government investment, local government project
~ z zakresu gospodarki wodnej water management investment
~ z zakresu kanalizacji i oczyszczania ścieków sewerage and sewage treatment investment
~ z zakresu ochrony środowiska pollution control project, pollution control investment, environmental protection investment
~ z zakresu oczyszczania ścieków sewage treatment project, sewage treatment investment

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

ekon.investmentproject~ budowlana construction investment~ dobra publicznego public good investment~ ochrony środowiska pollution control investment, environmental protection investment~ samorządowa local government investment~ z zakresu budowy składowiska odpadów landfill construction project~ z zakresu gospodarki odpadami waste management investment~ z zakresu unieszkodliwiania odpadów waste disposal investmentUSwaste treatment investment