Wordnet polsko-angielski

quantum
synonim: kwantum

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt indecl quantity
quantum

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
W mechanice kwantowej istnieje naturalnie ciemna energia i ciemna materia.

TED

It was begun with the invention of relativity theory and quantum theory.
Zaczęła się wraz ze sformułowaniem teorii względności i teorii kwantowej.

TED

It started with tiny quantum mechanical fluctuations, but expanding at a tremendous rate.
Zaczęło się od fluktuacji kwantowych, rozszerzających się w niesamowitym tempie.

TED

And I won't go into a lot of stuff about quantum mechanics and what it's like, and so on.
I nie będę się wdawał w detale na temat mechaniki kwantowej i z czym to się je.

TED

All of this is a milestone, a quantum leap forward in patient safety.
Wszystko to jest ważnym osiągnięciem, krokiem milowym w obszarze bezpieczeństwa pacjentów.

statmt.org