Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

assurance, insurance
ubezpieczenie dobrowolne: voluntary insuranceubezpieczenie generalne: general insuranceubezpieczenie na ryzyko pierwsze: first risk clause insuranceubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej: third party insuranceubezpieczenie na wypadek choroby: sickness insuranceubezpieczenie na wypadek inwalidztwa: disability insuranceubezpieczenie na wypadek śmierci: death insuranceubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała: injury insuranceubezpieczenie na życie: life insuranceubezpieczenie obowiązkowe: obligatory insuranceubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: civil liability insuranceubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej: third-party insuranceubezpieczenie od strat: loss insuranceubezpieczenie od szkody: damage insuranceubezpieczenie osobowe: insurance of personsubezpieczenie przymusowe: compulsory insuranceubezpieczenie rzeczowe: social insuranceubezpieczenie społeczne: social insurance, national insuranceubezpieczenie wzajemne: mutual insuranceubezpieczenie zwykłe: ordinary insurance

Wordnet polsko-angielski


1. (a military unit serving to protect some place or person)
guard


2. (promise of reimbursement in the case of loss
paid to people or companies so concerned about hazards that they have made prepayments to an insurance company)
insurance: :

3. (written contract or certificate of insurance
"you should have read the small print on your policy")
policy, insurance policy, insurance: : synonim: asekuracja
synonim: umowa ubezpieczenia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

insurance, cover
~ na życie life assurance
~ od następstw wypadku accident insurance
~ od odpowiedzialności cywilnej third-party insurance
~ od ognia fire insurance
międzynarodowe ~ AC/OC (zielona karta) green card
~nia socjalne/społeczne national insurance, social security, (US) social insurance

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C insurance: ~ a na życie life insurance; ~ społeczne (GB) national insurance; (US) social security; ~ od nieszczęśliwych wypadków accident insurance; ~ od odpowiedzialności cywilnej third-party insurance; (mot) : ~ międzynarodowe green card

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr insurance, assurance
ubezpieczenie na życie - life insurance
ubezpieczenie od ognia - fire insurance
ubezpieczenie społeczne - social insurance, National Insurance Scheme, am. social security
bryt.
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - thirdparty insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby - insurance against health risks
ubezpieczenie od
wszelkiego ryzyka
- insurance against all risks

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

insurance~a bezpośrednie direct insurance ~a grupowe group insurance ~a komunikacyjne motor insurance~a kredytu eksportowego export credit insurance~a lądowe overland insurance, non-marine insurance~a lotnicze aviation insurance~a majątkowe non-life insurance~a morskie marine insurance~a non-life non-life insurance ~a obowiązkowe obligatory insurance, compulsory insurance~a ogniowo-kradzieżowe fire and theft insurance~a osobowe personal insurance ~a posagowe i zaopatrzenia dzieci endowment for children ~a pośrednie indirect insurance ~a rentowe annuity insurance~a robotnicze industrial life insurance~a rybackie fisherman insurance ~a stoczniowe shipyard insurance ~e AC comprehensive and collision insurance~e aktów terroru terrorism coverage~e aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie insurance of equipment and devices used at sea or at port~e assistance assistance insurance ~e autocasco motor hull insurance~e bez zapłacenia składki no-play insurance ~e bezpośrednie direct non-life insurance~e bezskładkowe free of premium insurance~e bezskładkowe non-premium insurance~e błędów i opuszczeń errors and omission coverage ~e budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych farmstead fire and random incidents insurance~e budynku mieszkalnego residential house insurance~e całkowite full cover insurance ~e całkowite total risk insurance~e casco kutrów i łodzi rybackich cutters and fishing boats hull insurance~e chorobowe sickness insurance~e ciężkich chorób dead disease insurance~e czasowe z obniżającą się sumą ubezpieczenia credit term insurance ~e czynne insurance of force~e czyste na dożycie
1. pure whole life insurance
2. pure endowment ~e długoterminowe long-term insurance~e długoterminowego świadczenia pielęgnacyjnego long-term care insurance ~e dodatkowe supplementary insurance~e dodatkowe i poszerzone excess and surplus lines ~e dodatkowe rider benefit~e dodatkowych kosztów budowlanych ordinance or law coverage ~e dodatkowych kosztów utrzymania additional living expenses ~e dostawcy przez odbiorcę reversed credit insurance ~e dyrektorów i wyższych rangą urzędników Directors and Officers Liability Insurance~e działalności gospodarczej business insurance~e eksponatów wystawianych na targach i wystawach insurance of exhibits at fairs and exhibitions ~e gospodarcze industry and commerce insurance~e gospodarstw rolnych w Polsce insurance of agricultural holdings in Poland~e gradowe hail insurance~e grupowe blanket insurance ~e gwarancyjne guarantee insurance~e hipoteczne mortgage insurance~e indywidualne personal insurance~e inwestycji investment insurance~e jednostkowe single insurance~e kart płatniczych plastic cards insurance~e kombinowane combined insurance~e komputerów computer insurance~e komunikacyjne bez ustalenia winy no-fault insurance~e koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności horses and cattle insurance against death or necessitated slaughter~e kontenerów i towarów przewożonych kontenerami container and containerised goods insurance~e kotłów boiler explosion insurance~e kradzieży tożsamości identity theft insurance ~e kredytów bankowych bank credits insurance~e kredytów kupieckich credit insurance~e kredytów towarowych commercial credit assurance~e kredytu credit insurance ~e krótkoterminowe short time insurance~e krótkoterminowe short-term insurance~e majątkowe property insurance ~e majątkowe i osobowe non-life insurance~e maszyn machinery insurance ~e maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych electric damages insurance of electric machines ~e maszyn rolniczych insurance of agricultural machinery ~e medyczne bez względu na sprawcę no-fault medical insurance ~e mienia od dewastacji property insurance against devastation~e mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku property insurance against burglary and robbery~e mienia od ognia i innych zdarzeń losowych property insurance against fire and other random incidents~e mienia od wszystkich ryzyk all risks insurance ~e mienia w gospodarstwach rolnych agricultural holdings property insurance ~e mienia w skrytkach depozytowych safe deposit box insurance~e mieszane cash value insurance~e minicasco minicasco insurance~e na całe życie whole life insurance ~e na dożycie pure endowment insurance~e na pierwsze ryzyko first loss insurance~e na rzecz osoby trzeciej insurance for the benefit of third parties~e na ustaloną sumę insurance of fixed sum ~e na wypadek bezrobocia unemployment insurance ~e na wypadek śmierci z powodu nieszczęśliwego wypadku accidental death ~e na wypadek uszczerbku na zdrowiu z powodu nieszczęśliwego wypadku accidental partial disability ~e na życie life insurance, whole-life insurance~e na życie i dożycie endowment ~e na życie jako zabezpieczenie kredytu w wypadku śmierci kredytobiorcy -US credit life insurance ~e na życie z funduszem inwestycyjnym unit-linked life insurance ~e nadwyżki szkodowości catastrophe insurance~e należności accounts receivables insurance ~e należności accounts receivable insurance~e należności wynikających ze sprzedaży ratalnej insurance of instalment sales receivables~e następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z ruchem pojazdów insurance against the consequences of traffic accidents~e następstw nieszczęśliwych wypadków accident insurance~e następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków powietrznych insurance against the consequences of accidents suffered by airborne crews~e nieruchomości od przestępstwa US crime insurance ~e NNW załóg insurance of the consequences of accidents suffered by ship's and aircraft's crews~e obligacji komunalnych municipal bond insurance ~e obowiązkowe compulsory insurance~e OC civil liability insurance~e OC komunikacyjne motor third party liability insurance~e od działania hakerów hacker insurance ~e od klęsk żywiołowych insurance against natural hazards~e od następstw nieszczęśliwych wypadków personal injury protection ~e od niewypłacalności dłużnika bad-debts insurance ~e od niezdolności do pracydisability insurance~e od niskich napięć wraz z ~em sprzętu elektrotechnicznego Low Voltage and Electronic Equipment All Risk Insurance ~e od odpowiedzialności cywilnej third party insurance ~e od odpowiedzialności prawnej third party insurance~e od ognia fire insurance ~e od powodzi flood insurance~e od strat finansowych pecuniary loss insurance~e od szkód majątkowych insurance against material damage ~e od sztormów beach and windstorm plans ~e od utraty zysków loss of profit insurance~e od wypadku przy pracy employers insurance ~e od zepsucia towarów w wyniku awarii maszyn w przechowalniach żywności Deterioration of Stock following Machiner Breakdown insurance ~e od zniszczeń na skutek działania wody water-damage insurance coverage~e odpowiedzialności cywilnej civil liability insurance~e Odpowiedzialności Cywilnej operatora lotniczego civil liability insurance of aircraft operators~e odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych civil liability insurance for owners of motorised vehicles~e odpowiedzialności cywilnej pracodawcy emplpoyer's liability ~e odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego civil liability insurance of an air carrier~e odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie międzynarodowym civil liability insurance of a carrier effecting internationl transport services~e odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego civil liability insurance for farmers~e odpowiedzialności cywilnej stoczni z tytułu remontów jednostek overhaul-related civil liability insurance of shipyards~e odpowiedzialności cywilnej użytkowników Internetu Internet liability insurance ~e ogólne general insurance ~e osiadania budynków na skutek działalności kopalni mine subsidence coverage~e osobowe personal insurance~e papierów wartościowych securities insurance~e partycypacyjne participation insurance ~e pełne all-in policy ~e platform wiertniczych insurance of oil rigs~e pobytu w domu opieki nursing home insurance ~e podróżnych passenger insurance~e podstawowe primary insurance ~e podstawowe basic insurance~e pogodowe weather insurance ~e pokrycia składki waiver of premium~e pomostowe gap insurance~e portfela kredytów hipotecznych mortgage pool insurance ~e portfelowe turnover cover ~e porwania/uprowadzenia kidnap/ransom insurance ~e powodziowe flood insurance~e pożyczki loan insurance ~e prywatne private insurance~e przed skutkami nieuczciwości pracowników employee dishonesty coverage~e przed skutkami niewłaściwego wezwania z przedstawionych gwarancji unfair calling insurance~e przymusowe compulsory insurance ~e publiczne government insurance~e refundacji ściśle określonych chorób specified diseases benefits ~e rentowe annuity insurance~e ryzyk przedsiębiorcy contractors all risk insurance~e ryzyka badania nowych rynków zbytu market survey cover~e ryzyka kursowego exchange rate risk insurance~e ryzyka produkcji manufacturing risks insurance~e ryzyka rezygnacji kontrahenta zagranicznego przed wysłaniem towarów pre-credit risk, pre-shipment risk~e ryzyka zmian politycznych political risk insurance ~e ryzyka związanego z prowadzeniem firmy Commercial General Liability Insurance (CGL) ~e rzeczy osobistych załóg statków morskich i innych jednostek pływających personal effects insurance for crews of seagoing ships and other vessels~e skutków działań związanych z zatrudnieniem employment practices liability coverage~e skutków trzęsienia ziemi earthquake insurance ~e spłaty hipoteki mortgage repayment insurance~e spłaty opłat leasingowych insurance of leasing installments payment~e spłaty rat insurance of instalment sales receivables~e społeczne social security ~e społeczne rolników w Polsce farmers' social insurance in Poland~e społeczne social insurance~e sprzętu elektronicznego Electronic Equipment Insurance (EEI) ~e sprzętu wykonawcy Contractor's Plant and Equipment (CPE) ~e standardowe standard insuracne ~e szkła glass insurance ~e telefonów komórkowych US cell phone insurance ~e towarów złożonych w zagranicznych składach celnych lub konsygnacyjnych consigment stock cover ~e tymczasowe temporary insurance~e tytułu własności title insurance ~e uczestnictwa w targach i wystawach zagranicznych trade exhibition cover~e uniwersalne na życie universal life insurance ~e upraw od zdarzeń losowych insurance of field crops and agricultural produce against random incidents~e usług dentystycznych US dental insurance benefit ~e utraty potencjalnego zysku Advanced Loss of Profit ~e utraty wartości residual value insurance ~e utraty wartości rynkowej residual value ~e utraty wynagrodzenia przez ubezpieczonego/ armatora w związku z wyłączeniem jednostki pływającej z eksploatacji insurance of loss of gains by the insured / shipowners caused by laying up a ship~e utraty zysku business interruption insurance (BI) ~e uzupełniające rider~e wkładów deposit insurance ~e wszelkich ryzyk budowy Contractors' All Risks (CAR) ~e wszelkich ryzyk montażu Erection All Risks (EAR) ~e wszelkich ryzyk związanych z kontraktem Contract Works All Risks (CWAR) ~e wydatków medycznych na skutek wypadków US accident medical expenses benefits ~e wydatków na leczenie US medical payments insurance ~e wypadkowe accident insurance~e wypadkowe i chorobowe disability income insurance ~e wypadkowe i zdrowotne accident and health insurance~e wzajemne mutual insurance, cross liability insurance~e wzrostu kosztów produkcji ponad określony poziom cost escalation cover~e z karencją insurance with waiting period~e z nieprzypisaną składką free of premium insurance~e zaopatrzenia dzieci endowment for children~e zawodowe professional indemnity insurance ~e zbiorowe collective insurance~e zdrowotne health insurance koszty ~a insurance charges metoda sacowania ~a assessment method of assuranceprzedłużenie ~a renewal of contractprzedmiot ~a object insuredsuma ~a sum insured umowa ~a insurance contractwartość ~a insurable valuewstrzymanie ~a hold-up insurancewygaśnięcie ~a expiry of insurance, end of the risk zakres ~a insurance coverage

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. am. coverage, cover
2. bryt. insurance, assurance ~a osobowe personal insurance ~a zdrowotne i ubezpieczenia od wypadków accident and health insurance ~e bagażu luggage insuranc ~e bezpośrednie direct non-life insurance ~e bezpośrednie na życie direct life insurance ~e całkowite full cover insurance ~e casco hull insurance ~e chorobowe sickness insurance ~e czasowe term insurance ~e długoterminowe long-term insurance ~e dobrowolne optional insurance, voluntary insurance ~e dodatkowe supplementary insurance ~e domu houshold insurance policy ~e dożywotnie whole-life insurance, whole-life policy ~e działalności gospodarczej business insurance ~e emerytalne old-age insurance ~e frachtu freight insurance ~e grupowe group insurance ~e kapitałowe endowment insurance ~e kapitału eksportowego export credit insurance ~e komunikacyjne motor insurance ~e kosztów leczenia medical insurance ~e kosztów zastępstwa procesowego legal expenses insurance ~e kredytu credit insurance ~e lotnicze air insurance ~e ładunków w transporcie transport insurance, insurance in transit, insurance against transit risk ~e ładunków w transporcie lądowym overland insurance, non-marine insurnce ~e ładunków w transporcie lotniczym air cargo insurance ~e ładunków w transporcie morskim cargo insurance, insurance on cargo ~e łączne all-in insurance ~e majątkowe i osobowe non-life insurance ~e medyczne medical insurancing ~e mieszkania homeowner insurance policy ~e morskie statku lub ładunku marine insurance ~e morskie na podróż voyage insurance ~e na całe życie whole-life insurance, whole-life policy ~e na podstawie polisy generalnej insurance under a floating policy, insurance under an open policy ~e na rzecz osoby trzeciej insurance for the benefit of third parties ~e na wypadek choroby sickness insurance ~e na wypadek niezdolności do pracy disablement insurance ~e na życie life insurance, whole-life insurance ~e na życie i dożycie endowment insurance, whole-life policy ~e należności accounts receivables insurance ~e obowiązkowe compulsory insurance ~e od bezrobocia unemployment insurance ~e od kradzieży insurance against theft ~e od nieszczęśliwych wypadków insurance against accident, accident insurance, casualty insurance ~e od niewypłacalności dłużnika bad-debts insurance ~e od odpowiedzialności cywilnej third party insurance ~e od odpowiedzialności prawnej third-party insurance ~e od pożaru fire insurance ~e od przegrania sprawy prowadzonej wedle umowy honorarium warunkowego after the event insurance policy ~e od ryzyka wojny insurance against war risk, war risk insurance ~e od straty indemnification ~e od straty całkowitej insurance against total loss only ~e od straty kursowej insurance against loss on exchange ~e od szkód majątkowych insurance against material damage ~e od szkód wskutek połamania lub stłuczenia breakage insurance ~e od szkód wskutek wycieku leakage insurance ~e od szkód wskutek zalania ładunku wodą insurance against damage by water ~e od wszelkiego ryzyka all-risks insurance ~e od wszystkich ryzyk all-risks policy ~e od wypadków accident insurance ~e od wypadku przy pracy employers insurance ~e otwarte open insurance ~e papierów wartościowych securities insurance ~e pełne all-in policy ~e podwójne double insurance ~e pojazdu car insurance, motor insurance ~e poniżej wartości przedmiotu ubezpieczonego short insurance, underinsurance ~e poręczeń surety insurance ~e powyżej wartości przedmiotu ubezpieczonego overinsurance ~e pracodawcy od strat spowodowanych nieuczciwością personelu fidelity insurance ~e przesyłek pocztowych parcel post insurance ~e przewoźnika od odpowiedzialności za szkody powstałe podczas przewozu carrier insurance ~e przymusowe compulsory insurance ~e samochodu automobile insurance, motor vehicle insurance ~e samochodu obejmujące wszelkiego rodzaju ryzyka comprehensive auto-insurance ~e społeczne
1. social security
2. am. Social Security
3. bryt. National Insurance ~e społeczne bez pobierania składek od ubezpieczonych non-contributory social insurance ~e społeczne z pobieraniem składek od ubezpieczonych ~e statku insurance on hull, hull insurance ~e statku i ładunku hull and cargo insurance ~e terminowe term insurance ~e towarów insurance on goods, insurance on merchandise ~e transportowe transport insurance ~e wkładów bankowych deposit insurance ~e wygasłe lapsed policy, lapsed insurance policy ~e wypadkowe accident insurance ~e wzajemne mutual insurance ~e z zastrzeżeniem wypłaty odszkodowania tylko za szkodę przekraczającą określony procent wartości mienia ubezpieczonego excess insurance ~e zawarte bez pośredników direct business ~e zbiorów crop insurance ~e zbiorów od gradobicia hail insurance, storm insurance ~e zdrowotne health insurance ~e zwierząt gospodarskich livestock insurance koszty ~a insurance charges okres ~a period of insurance podlegający ~u insurable ryzyka objęte ~em insurance coverage ryzyka objęte ~em w ~u morskim insured perils suma ~a insurance money, sum insured umowa ~a insurance contract, contract of insurance wejście w życie ~a attachment of insurance, commencement of insurance wygaśnięcie ~a expiration of the insurance, end of the risk zakres ~a insurance coverage dokonać ~a to insure objąć ~em to cover by insurance przyjąć ~e to undertake an insurance

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

insurance n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

cover, insurance, surcharge

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASSURANCE

INSURANCE

PROTECTION

RISK

SECURITY DEVICE

PREMIUM

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n insurance
security screen
~ od ognia fire insurance
~ boczne flank guard
~ tylne rear party

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon. insurance

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

ekon. insurance
~ dobrowolne - voluntary insurance
~ emerytalne - retirement insurance
~ na wypadek bezrobocia - unemployment insurance
~ od odpowiedzialności - liability insurance
~ przymusowe - compulsory insurance
~ zdrowotne - health insurance

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assertion

Nowoczesny słownik polsko-angielski

indemnization

underwriting

indemnity

indemnification