Wordnet polsko-angielski

(medical instrument for examining the retina of the eye)
ophthalmoscope
synonim: oftalmoskop

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ophthalmoscope n, eye speculum