Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Albania)
lek
synonim: lek