Wordnet angielsko-polski

(poachers)
lisicowate
synonim: family Agonidae