Wordnet angielsko-polski

(thresher sharks)
kosogonowate
synonim: family Alopiidae