Wordnet angielsko-polski

(perennial rhizomatous herbs of Asia and Australia and Polynesia having ginger-scented rhizomes)
alpinia
synonim: genus Alpinia
synonim: genus Zerumbet
synonim: genus Languas