Wordnet angielsko-polski

( (Roman mythology) god of love
counterpart of Greek Eros)
Kupidyn, Kupido, Amor
synonim: Cupid