Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Bangladesh
equal to 100 paisa)
taka
synonim: taka