Wordnet angielsko-polski

(a family of reptiles of the order Pelycosauria)
edafozaury
synonim: family Edaphosauridae