Wordnet angielsko-polski

eneolit, chalkolit, epoka miedzi
synonim: Chalcolithic
synonim: Copper Age
synonim: Æneolithic