Wordnet angielsko-polski

(antiprotozoal medication (trade name Flagyl) used to treat trichomoniasis and giardiasis)
metronidazol
synonim: metronidazole