Wordnet angielsko-polski

(a voracious giant in Francois Rabelais' book of the same name)
Gargantua