Wordnet angielsko-polski

heksyl, heksanitrodifenyloamina
synonim: hexanitrodiphenylamine