Wordnet angielsko-polski

(oystercatchers)
ostrygojady
synonim: family Haematopodidae