Wordnet angielsko-polski

etketamina
synonim: ethketamine
synonim: NEK