Wordnet angielsko-polski

PET, poli (tereftalan etylenu)
synonim: PET
synonim: polyethylene terephthalate