Wordnet angielsko-polski

paleogen
synonim: Palaeogene
synonim: Palæogene
synonim: Lower Tertiary