Wordnet polsko-angielski

(a native or inhabitant of Parthia)
Parthian