Wordnet angielsko-polski

sankhja
synonim: Sankhya