Wordnet angielsko-polski

(tropical trees or shrubs with milky juice and often edible fleshy fruit)
sączyńcowate
synonim: family Sapotaceae
synonim: sapodilla family